Wyrok NSA z dnia 17 czerwca 2010 r., sygn. akt II FSK 248/09

Samorząd terytorialny

Łączne wystąpienie przesłanki sklasyfikowania gruntu jako drogi (symbol dr) oraz stwierdzenie, że grunt został zajęty pod pas drogowy drogi publicznej oznaczało, iż zastosowane miało wyłączenie tego...

11.03.2011