Wyrok NSA z dnia 1 lipca 2010 r., sygn. akt II OSK 921/10

Samorząd terytorialny

Art. 24f ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie wprowadza kryterium bezpośredniego związku funkcjonalnego wykorzystywania mienia komunalnego z prowadzoną działalnością gospodarczą. Korzystanie nie...

08.03.2011