Określenie adresata decyzji z art. 66 Prawa Budowlanego

Samorząd terytorialny

Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przeprowadził kontrolę użytkowania i utrzymania obiektu, na skutek ktrej stwierdzono, że obiekt jest w nieodpowiednim stanie technicznym. Zachodzi konieczność...

18.03.2011

Wyrok NSA z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt II GSK 43/10

Samorząd terytorialny

Przy wykładni przepisu art. 71 ustawy o ochronie zabytkw i opiece nad zabytkami nie ma znaczenia to, czy tytuł prawny do zabytku wynika z umowy nazwanej, czy też nienazwanej lub jednostronnie lub...

18.03.2011

Wyrok NSA z dnia 25 lutego 2010 r., sygn. akt II FSK 1593/08

Samorząd terytorialny

W przypadku zobowiązania podatkowego powstającego z mocy samego prawa dzień doręczenia decyzji organu odwoławczego określającej to zobowiązanie podatkowe w prawidłowej wysokości nie ma żadnego...

17.03.2011