Planujemy rozbudować przedszkole o dwa oddziały i w nich stworzyć żłobek.
Czy dyrektor przedszkola może być także dyrektorem żłobka?
Czy można połączyć przedszkole ze żłobkiem?

Placówki działają na podstawie przepisów dwóch różnych ustaw. Przedszkola funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) - dalej u.s.o., natomiast żłobki w myśl zapisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi do lat 3 (Dz. U. Nr 45, poz. 235) – dalej u.o.d. W żadnej z wymienionych ustaw nie ma przepisu, który stanowiłby podstawę prawną połączenia obydwu placówek.
"Żłobko - przedszkole" nie występuje jako placówka (zespół placówek) w żadnych przepisach prawa. Nie ma zatem podstawy prawnej połączenia tych placówek. Skutkiem podstawowej różnicy prawnej na szczeblu ustawy są konsekwentnie różnice wielu kolejnych zapisów ustawowych i przepisów wykonawczych, w tym dotyczących kwalifikacji pracowników i dyrektorów tych placówek. Przepisy art. 62 u.s.o. dają możliwość organom prowadzącym połączenie szkół różnych typów lub placówek w zespół. Dotyczy to jednak placówek i szkół systemu oświaty, wymienionych w art. 2 u.s.o. W publikacji z 9 marca 2009 r., opublikowanej na stronie www.samorząd.pap.pl czytamy: "Tam gdzie to tylko możliwe – gimnazja, które funkcjonują w zespołach ze szkołami podstawowymi, powinny "przeprowadzić się" do liceów. W miejsce gimnazjów wyprowadzanych z podstawówek warto natomiast tworzyć przedszkola. MEN zachęca do tworzenia gimnazjalno - licealnych zespołów szkół. Obecnie jest ich w Polsce około 1000. W miejsce gimnazjów wyprowadzanych z podstawówek – zdaniem minister edukacji – warto natomiast tworzyć przedszkola". W przedstawionych do dyskusji materiale MEN z lipca 2010 r. "Założenia do zmian w ustroju szkolnym w Polsce" wprowadza się nowe pojęcie organizacyjne: grupa szkół i placówek, która dotyczyłaby ewentualnego zintegrowania:
- szkół podstawowych z przedszkolami i punktami przedszkolnymi,
- liceów ogólnokształcących lub technikum z gimnazjami,
- CKU i CKP ze szkołami ogólnokształcącymi dla dorosłych.
Natomiast art. 9 u.o.d. stanowi, iż podmioty prowadzące żłobki i kluby dziecięce mogą dla celów organizacyjnych połączyć je w zespół i określić zasady działania tego zespołu.

Bożena Barszczewska