Firma buduje centrum handlowe i w związku z tym zobligowana jest do poniesienia pewnych wydatków na rzecz gminy.

Jak ująć w księgach handlowych koszty poniesione na budowę ronda i kolektora deszczowego, które to potem zostaną nieodpłatnie przekazane gminie?

Jak te wydatki wpłyną na wartość nieruchomości a w przyszłości na podatek dochodowy?

Odpowiedź

Nakłady na budowę kolektora deszczowego oraz ronda, które następnie będą nieodpłatnie przekazane gminie, należy zakwalifikować jako koszt pośredni uzyskania przychodów, który pomniejszy podstawę opodatkowania w dacie jego poniesienia.

Uzasadnienie

Umowa darowizny została uregulowana w przepisie art. 888 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. z zm.). Zgodnie z kodeksowymi regulacjami przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Darowizna polega zatem na bezpłatnym świadczeniu na rzecz obdarowanego kosztem majątku darczyńcy. Bezpłatność świadczenia polega na tym, że nie może mieć ono odpowiednika w świadczeniu drugiej strony.

W tym miejscu należy zastanowić się, co pytający otrzymuje w zamian za nieodpłatne przekazanie infrastruktury w postaci ronda oraz kolektora deszczowego. Z pewnością dzięki przekazaniu kolektora otrzyma możliwość podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej w celu odprowadzania deszczówki z terenu zajętego przez centrum handlowe. Natomiast wybudowane rondo pozwoli na przyłączenie inwestycji do ciągu komunikacyjnego, dzięki czemu pojawią się w nim klienci. Jak widać, bez tych wydatków i przekazania ich gminie prawidłowe funkcjonowanie całej inwestycji nie byłoby możliwe. Przyznają to również organy podatkowe.

Biorąc pod uwagę regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy stwierdzić, że na gruncie podatkowym wydatki dotyczące kolektora deszczowego oraz ronda powinny być odniesione w koszty uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.

Ze względu na fakt, iż od początku realizacji inwestycji wiadomo było, że zarówno kolektor deszczowy, jak i rondo zostanie przekazane gminie, na gruncie prawa bilansowego wszystkie wydatki związane z tymi elementami infrastruktury powinny być ewidencjonowane na koncie 765 Pozostałe koszty operacyjne. Nieodpłatne przeniesienie własności nie podlega nie podlega ewidencji w księgach rachunkowych pytającego.

Uwagi

Nie wszystkie organy podatkowe podzielają wyżej zaprezentowany pogląd. Na przykład Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie stwierdził, iż "poniesione przez Spółkę wydatki związane z modernizacją dróg oraz towarzyszącej im infrastruktury mają niewątpliwie związek z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy i przebudowy dróg dojazdowych warunkuje funkcjonowanie całej inwestycji. Bez takiej infrastruktury cała inwestycja jest niekompletna i niezdatna do użytku. Ponadto obowiązek wykonania tychże robót nałożony został na spółkę ustawowo. Dlatego też, w ocenie tutejszego organu podatkowego należy zgodzić się z argumentacją strony, iż pomimo tego, że inwestycja drogowa staje się własnością gminy, to będzie ona wpływać na wartość początkową wytworzonego przez spółkę środka trwałego (galerii). Konkludując, wszelkie koszty związane z wykonaniem prac budowlanych w zakresie budowy i przebudowy dróg oraz towarzyszącej im infrastruktury technicznej zwiększać będą wartość początkową galerii.

Nadmienić przy tym należy, iż przedmiotowe wydatki będą mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów nie bezpośrednio, ale poprzez odpisy amortyzacyjne dokonywane od inwestycji głównej w oparciu o art. 15 ust. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , zgodnie, z którym kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane wyłącznie zgodnie z przepisami art. 16a-16m ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , z uwzględnieniem art. 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Natomiast z chwilą nieodpłatnego przekazania gminie wykonanych prac, Spółka w świetle art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych będzie miała obowiązek zaprzestania dokonywania od tej części odpisów amortyzacyjnych. Przepis ten stanowi bowiem, iż odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem art. 16k ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek lub wartość wprowadzono do ewidencji, z zastrzeżeniem art. 16e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych , do końca tego miesiąca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartością początkową lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór; suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których zgodnie z art. 16 ust. 1 nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. W świetle powyższego spółka nie będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części odłączonego trwale od środka trwałego składnika, gdyż nie został spełniony warunek odpłatnego jego zbycia" (postanowienie z dnia 17 września 2007 r., 1471/DPR1/423-91/07/KK,).

Ewa Rodziewicz

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.)