Urząd zbierał dowody na podstawie niekonstytucyjnego przepisu

Ordynacja

7 lutego 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny ma ogłosić wyrok w sprawie wykorzystywania przez organy podatkowe dowodów z podsłuchów, bez stosownego potwierdzenia, że zostały uzyskane zgodnie z prawem i bez dołączonych do nich nagrań.

25.01.2019

Strasburg: Prywatny detektyw może śledzić osobę w miejscu publicznym

Prawo cywilne Prawo gospodarcze RODO

Europejski Trybunał Praw Człowieka w decyzji opublikowanej 17 stycznia uznał, że śledzenie osoby ubezpieczonej na zlecenie prywatnego towarzystwa ubezpieczeniowego, celem weryfikacji roszczeń odszkodowawczych ubezpieczonego, nie stanowi naruszenia prawa do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego.

25.01.2019

SN: Emerytura cywilna może uzupełniać wojskową

Emerytury i renty Ubezpieczenia społeczne

Żołnierz ma prawo do emerytury wojskowej i cywilnej - orzekł w czwartek 24 stycznia br. Sąd Najwyższy, który rozpatrywał sprawę dotyczącą 22 lat służby w wojsku i 23 pracy cywilnej. Wyrok jest przełomowy i bardzo korzystny dla żołnierzy, policjantów i innych funkcjonariuszy mundurowych, którzy pracowali w cywilu.

25.01.2019

Izba Dyscyplinarna SN: Sędzia Zaradkiewicz ma być dopuszczony do orzekania

Prawnicy

Sąd Najwyższy odrzucił zażalenie Prezesa SN kierującego Izbą Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, działającego w zastępstwie I Prezesa SN na postanowienie o wstrzymaniu wykonania postanowienia o dopuszczeniu do orzekania sędziego Kamila Zaradkiewicza. Zdaniem sędziów Izby Dyscyplinarnej powinien on uczestniczyć w pracy Izby.

24.01.2019

SN: Uchylony immunitet sędziego, któremu zarzucono podrobienie protokołu

Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Zezwolenie na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziego nie oznacza jeszcze, że zostanie mu postawiony zarzut karny i że zostanie skazany - orzekł Sąd Najwyższy, uchylając jednak immunitet sędziemu. Był on obwiniony o podrobienie protokołu rozprawy i sfałszowanie podpisu.

24.01.2019

SN: Odprawa dla pracowników służby cywilnej jak przy zwolnieniach grupowych

Administracja publiczna Prawo pracy

Pracownikowi o statusie członka korpusu służby cywilnej, którego stosunek pracy wygasł na podstawie art. 170 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przysługuje odprawa pieniężna na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

24.01.2019

NSA: Przywrócenie terminu niemożliwe, bo strona pomyliła adres

Administracja publiczna Budownictwo

Zaadresowanie przesyłki ze skargą na nieaktualny adres organu to niedbalstwo i obciąża winą stronę, która nie może skutecznie starać się o przywrócenie terminu na dokonanie czynności. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że ewentualne uchybienia doręczyciela są bez znaczenia.

24.01.2019

Jak rozliczać faktury korygujące zwiększające – odpowiedzi musi poszukać WSA

VAT

Brak w ustawie o VAT uregulowań odnoszących się wprost do kwestii skutków złożenia faktury korygującej w ramach odwrotnego obciążenia to za mało, by rozstrzygać sprawę w interpretacji indywidualnej na korzyść podatnika, czyli w myśl art. 2a ordynacji podatkowej. Potwierdził to w środę Naczelny Sąd Administracyjny.

23.01.2019

Strasburg: Nie można więźniów traktować gorzej niż więźniarki

Prawo karne

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że prawo krajowe, które uniemożliwia więźniom płci męskiej udział w pogrzebie członka rodziny, jednocześnie pozwalając na udział w pogrzebie kobietom skazanym na analogiczną karę, sprowadzało się do dyskryminacji skarżącego ze względu na płeć.

23.01.2019

WSA: Organy podatkowe są związane danymi z ewidencji gruntów

Ordynacja Podatki i opłaty lokalne

Skarżąca kwestionowała opodatkowanie jej gruntów podatkiem od nieruchomości, których status wynikał z ewidencji prowadzonej przez starostę. WSA w Olsztynie nie zgodził się z jej argumentami, ponieważ organy podatkowe są związane danymi z ewidencji gruntów i nie mogą przeprowadzać postępowania dowodowego w tym zakresie.

23.01.2019

WSA: Przeniesionego dyrektora gimnazjum nie odwołuje burmistrz

Zarządzanie oświatą

Były dyrektor gimnazjum został z mocy prawa przeniesiony na stanowisko wicedyrektora w szkole podstawowej. WSA stwierdził, że zarządzenia o jego odwołaniu nie wydaje wójt i w tym zakresie wydany akt był zgodny z prawem. Jednakże o jego nieważności przesądził między innymi brak materialnoprawnej podstawy odwołania.

23.01.2019

WSA: Nie ma awansu w wojsku po 50 roku życia

Prawo pracy

Podoficer sztabowy w Wojskach Obrony Terytorialnej nie otrzymał powołania do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów zawodowych, gdyż był za stary. Wojewódzki Sąd Administracyjny zgodził się z decyzją ministra obrony narodowej, że interes społeczny nie przemawia za awansowaniem starszych żołnierzy.

23.01.2019

NSA: Akty zgonu i małżeństw sprzed 80 lat mogą być udostępniane

Administracja publiczna

Można udostępniać akta małżeństw i zgonów po 80 latach, lecz podlega to badaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Wyrok, choć idący w dobrym kierunku, jednak oznacza kolejne lata niepewności dla badaczy regionu i genealogów.

23.01.2019

NSA: Zabytek nie był chroniony przez bezczynność wójta

Administracja publiczna Budownictwo

Wójt nie stworzył w terminie gminnej ewidencji zabytków, która chroniłaby budynki przed nieuzgodnioną z wojewódzkim konserwatorem rozbiórką. NSA uznał, że niedopuszczalne byłoby przyjęcie, że w razie bezczynności wójta ochrona wynikająca z przepisów przejściowych trwa w nieskończoność.

22.01.2019

WSA: Diagnosta jak saper - może pomylić się tylko raz

Prawo gospodarcze

Z uwagi na rolę diagnosty przy zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu drogowego wymaga się od niego nadzwyczajnej staranności. Stąd niezależnie od wagi uchybienia oraz jego przyczyny, nieprawidłowe przeprowadzenie badania albo wydanie zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym lub przepisami zawsze skutkuje odebraniem mu uprawnień - wyjaśnił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

21.01.2019

SA: Weksel nieskuteczny, skoro roszczenie było przedawnione

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Następca prawny banku wniósł przeciwko pozwanemu pozew o zapłatę na podstawie weksla. Weksel wypełniono kilka miesięcy po upływie 3-letniego okresu przedawnienia roszczenia, które było podstawą wystawienia weksla. Roszczenie powoda było więc niezasadne - orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie.

21.01.2019

WSA: Indywidualne nauczanie dziecka tylko za zgodą obojga rodziców

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Wniosek o objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem może być złożony przez jednego z rodziców, ale drugiego należy jednocześnie o tym fakcie zawiadomić. Jeżeli sprzeciwi się wydaniu orzeczenia, organ powinien zawiesić postępowanie do czasu, gdy sąd rodzinny podejmie za rodziców decyzję. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.

21.01.2019

WSA: Azyl nie może sterylizować zwierząt

Samorząd terytorialny

Sterylizacją i kastracją zwierząt może zajmować się tylko podmiot prowadzący schronisko dla zwierząt. Rada gminy musi wskazać z nazwy i adresu podmioty, które zajmą się realizacją zadań związanych z opieką nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności – stwierdził WSA w Rzeszowie.

21.01.2019

WSA: Dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły to obowiązek gminy

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rodzice mają prawo żądać, by gmina zorganizowała dowóz ich niepełnosprawnego dziecka do szkoły. Nie muszą przy tym zgadzać się na propozycję gminy samodzielnego dowozu za zwrotem kosztów - stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku.

19.01.2019