SN: ugoda sądowa okazała się przestępstwem

Sąd ukarał dziadka skazując go na pół roku więzienia za to, że zawarł ugodę ze swoimi wnukami w sprawie przekazania im comiesiecznych alimentów. W ten sposób rozmyślnie pozbawił swego wierzyciela...

20.03.2014

Pieczęć imienna nie zastąpi podpisu

Zamówienia publiczne

Samo przystawienie pieczęci imiennej w formularzu ofertowym nie oznacza zachowania formy pisemnej. Pieczęć nie jest bowiem desygnatem pojęcia własnoręcznego podpisu - orzekła Krajowa Izba Odwoławcza.

19.03.2014

UKS może przetwarzać informacje o osobach trzecich

W sprawach karno-skarbowych o nieujawnione dochody urzędy kontroli mają prawo włączać do dowodów akty notarialne i przetwarzać informacje o osobach trzecich, mimo, że sprawa ich nie dotyczy - uznał...

19.03.2014

WSA: skarbówka może przetwarzać dane osób trzecich

W sprawach karno-skarbowych o nieujawnione dochody urzędy kontroli mają prawo włączać do dowodów akty notarialne i przetwarzać informacje o osobach trzecich, mimo, że sprawa ich nie dotyczy - uznał...

19.03.2014

NSA: ogólniki nie wstrzymają egzekucji podatku

Sąd administracyjny nie wstrzyma wykonania decyzji, jeżeli podatnik tylko ogólnikowo wskaże, że egzekucja przyczyni się do wystąpienia dużych strat w prowadzonej przez niego działalności. Tak wynika...

17.03.2014

SN: kara umowna liczona do dnia otwarcia lokalu

Mimo nie sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego, przewidzianego w umowie o roboty remontowe, odsetki od opóźnienia wykonania prac liczy się do dnia otwarcia lokalu - stwierdził Sąd Najwyższy....

17.03.2014