Spółka Danone zarzuciła Bakomie bezprawne korzystanie z kształtu pojemnika Fantazji. Danone argumentowała swoją skargę faktem, iż w jej opinii konsumenci wyraźnie wiązali dwukomorowe opakowanie z oferowanym przez nią pod nazwą Fantazja produktem. Danone wskazała na uzyskanie wtórnej zdolności odróżniającej przez Fantazję i zdobycie przez nią statusu znaku towarowego na skutek używania, powołując się na badania z których wynikało, iż 44 proc. konsumentów rozpoznaję Fantazję, nie widząc jej etykiety. Z powyższym stanowiskiem nie zgodziła się Bakoma skutecznie dowodząc, iż kształt jest cechą o charakterze technicznym a dwukomorowość opakowania jogurtu ma znaczenie funkcjonalne, zaś Danone swym działaniem zmierza do ominięcia ograniczonego czasu ochrony patentowej. Do zapatrywania Bakomy przychylił się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Wyrok nie jest prawomocny.

Definicję znaku towarowego określa art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 rok – Prawo własności przemysłowej zgodnie z którym znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Udzielenie ochrony na zarejestrowany znak towarowy nie jest ograniczone w czasie.
Zgodnie z art 63 ust. 1 wyżej przywoływanej ustawy przez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 20 lat. Prawo własności przemysłowej wyraźnie wskazuje, że patent może być tylko uzyskany na wynalazek. Wynalazkiem zgodnie z art. 24 Prawa własności przemysłowej może być jedynie wytwór spełniający łącznie trzy kryteria – to jest wytwór musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy (być nieoczywistym) i nadawać się do przemysłowego stosowania.

Sygnatura akt VI SA/Wa 2897/13, wyrok z 18 lipca 2014 r.