Matka wystąpiła o przyznanie zasiłku celowego na pokrycie kosztów pobytu ojca dziecka, jako jego opiekuna, w sanatorium.


Organ pomocy społecznej odmówił przyznania świadczenia.

W odwołaniu od decyzji matka zarzuciła, iż organ nieprawidłowo obliczył dochód rodziny.

Zdaniem WSA wskazany przez wnioskodawczynię cel, na który miał być przeznaczony zasiłek, nie mieścił się w zakresie pojęcia "niezbędnej potrzeby życiowej".


Przez "niezbędną potrzebę życiową" należy bowiem rozumieć potrzebę, bez zaspokojenia której osoba nie może egzystować, zagrożone są warunki jej istnienia, a w szczególności życia lub zdrowia – przypomniał sąd.


Natomiast w sprawie sąd ustalił, że podczas pobytu w szpitalu uzdrowiskowym syn wnioskodawczyni będzie miał zapewnioną całodobową opiekę lekarsko – pielęgniarską i wychowawczą. Nie można zatem uznać, że przebywanie ojca z synem w okresie korzystania przez niego z leczenia uzdrowiskowego stanowi "niezbędną potrzebę życiową".


A skoro wskazany przez matkę dziecka cel nie stanowi niezbędnej potrzeby życiowej, brak jest możliwości przyznania na niego zasiłku celowego i to zarówno dla osób i rodzin spełniających kryterium dochodowe, jak i niezależnie od dochodu – podkreślił WSA.
 

Na podstawie:
Wyrok WSA w Krakowie z 28 maja 2013 r., sygn. akt III SA/Kr 1297/12, prawomocny