Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.

Osoba pełniąca obowiązki dyrektora szkoły złożyła wniosek do kuratora oświaty o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wójta nadającej stopień nauczyciela mianowanego poprzedniemu dyrektorowi szkoły.

Uznała, iż jej interes prawny wynikał z ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 191), ustalającej kompetencje dyrektora szkoły do kształtowania stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych przez ten organ w szkole.


Kurator odmówił wszczęcia postępowania. Jego zdaniem bowiem osoba pełniąca obowiązki dyrektora nie była stroną w postępowaniu o nadanie stopnia nauczyciela mianowanego.


WSA zgodził się takim stanowiskiem.


Sąd przypomniał, iż zgodnie z art. 11 Karty Nauczyciela, dyrektor szkoły zatrudniając w niej nauczyciela, ma prawo do dokonania formalnej weryfikacji, czy nauczyciel ubiegający się o zatrudnienie legitymuje się określonymi kwalifikacjami (dokumentem - w tym wypadku aktem mianowania) do objęcia wolnego stanowiska.

Nie nadają natomiast dyrektorowi szkoły jakichkolwiek innych uprawnień w zakresie dokonywania merytorycznej oceny kwalifikacji kandydata.

WSA podkreslił, iż źródłem interesu prawnego osoby pełniącej obowiązki dyrektora szkoły nie mógł być fakt prowadzenia przed sądem pracy postępowania z powództwa byłego dyrektora przeciwko wójtowi gminy.

Osoba pełniąca obowiązki dyrektora szkoły mogła być zainteresowana stwierdzeniem nieważności aktu nadania poprzedniemu dyrektorowi stopnia awansu zawodowego. Jednak nie oznacza to, iż miała interes prawny w rozumieniu art. 28 k.p.a. – uznał WSA.


Wyrok WSA w Warszawie z 10 kwietnia 2014 r., sygn. akt II SA/Wa 1263/13, prawomocny

Omówienie zmian w prawie pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.