Łagodniejsze kontrole w agencjach pracy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znacznie zawęziła zakres kontroli przestrzegania warunków prowadzenia agencji zatrudnienia sprawowanej przez marszałków...

07.02.2011

Mniej antykonkurencyjnych ograniczeń w ubezpieczeniach

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przygotował projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyłączenia niektórych porozumień, zawieranych pomiędzy przedsiębiorcami prowadzącymi działalność...

07.02.2011

W sporach autorskich bez zabezpieczenia

W sprawach o należności wynikające z praw własności intelektualnej nie będzie już można żądać zabezpieczenia pieniężnego. Jeżeli wniosek o zabezpieczenie będzie miał braki formalne, sąd wezwie do ich...

07.02.2011

Sędziowie krytykują kandydata, KRS go nie rekomenduje

Adwokat Mariusz A. odwołał się po raz drugi od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa, która odmówiła przedstawienia jego kandydatury prezydentowi do powołania na urząd sędziego. Powodem był brak - według...

05.02.2011

Od soboty nowe zasady tworzenia rezerw strategicznych

Wprowadzamy nowoczesny, przejrzysty i racjonalny system rezerw strategicznych zapowiada wiceminister gospdarki Dariusz Bogdan. Przygotowane przez MG przepisy nowej ustawy o rezerwach strategicznych...

05.02.2011

Sądy dostosują zagraniczne wyroki do polskiego prawa

Senat nie zgłosił w piątek poprawek do nowelizacji Kodeksu karnego, która m.in. zezwala na łagodzenie kar dla Polaków wydanych za granicę na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) i tam...

05.02.2011

Porządki w kształceniu artystów

Dyrektor szkoły muzycznej określi liczbę zajęć nadobowiązkowych. W sobotę wchodzi w życie rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych...

05.02.2011

Senatorowie chcą więcej uprawnień dla RPO

Senat wniósł w piątek do Sejmu projekt nowelizacji ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Po jej wejściu w życie RPO uzyska m.in. prawo do przetwarzania danych osobowych, zwiększą się też uprawnienia...

05.02.2011

Nowelizacja Kpk ws. aresztowania - do prezydenta

Możliwość dodatkowego odwołania w określonej sytuacji od decyzji sądu, m.in. o aresztowaniu, przewiduje nowelizacja Kodeksu postępowania karnego, do której Senat nie wprowadził w piątek poprawek....

04.02.2011