Już od 15 sierpnia nie będzie obowiązywać rozporządzenie ministra edukacji i nauki, które zakłada m.in. zdalne zajęcia na uczelniach od 27 lutego do 30 września 2021 r. Uczelnie mogły też prowadzić w ich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.
Monika Sewastianowicz
13.08.2021

RPO: Nie można ograniczać praw niezaszczepionych studentów

Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Uczelnie nie mogą różnicować sytuacji studentów zaszczepionych i niezaszczepionych, nie ma ku temu podstaw prawnych - uważa rzecznik praw obywatelskich Marcin Wiącek, który skierował w tej sprawie pismo do Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Apeluje jednak o stworzenie wspólnych zasad. Zwrócił się też do MEiN o podjęcie działań legislacyjnych.
Monika Sewastianowicz
13.08.2021
Dla studenta Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyzna stypendia i granty młodym naukowcom i studentom z Białorusi. Polskie instytucje zintensyfikowały pomoc dla białoruskich studentów i naukowców po ubiegłorocznych wyborach prezydenckich w tym kraju, kiedy wzmogły się represje władz państwowych wobec osób kwestionujących ich legalność.
Monika Sewastianowicz
13.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Brakuje systemowych rozwiązań zapobiegających mobbingowi i molestowaniu na uczelniach wyższych oraz skutecznych mechanizmów reakcji na takie zjawiska - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministrów: kultury, obrony i zdrowia, co zrobili lub planują zrobić w tej sprawie.
Monika Sewastianowicz
11.08.2021
Szkolnictwo wyższe

Wiceminister nauki poda się do dymisji

Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Wiceminister nauki Wojciech Murdzek, członek partii Porozumienie Jarosława Gowina, poda się do dymisji. Ma to związek z odwołaniem Jarosława Gowina z funkcji w rządzie. Do dymisji podali się także wiceministrowie pracy, rozwoju i technologii Iwona Michałek oraz Andrzej Gut-Mostowy.
Monika Sewastianowicz
11.08.2021
Administracja publiczna Szkolnictwo wyższe
Także inne uczelnie, nie tylko o profilu medycznym, będą mogły kształcić kadry dla ochrony zdrowia - zapowiada minister edukacji i nauki. Przemysław Czarnek poinfomował, że wczesną jesienią w Sejmie będzie głosowany przepis, który uwolni możliwość otwierania kierunków lekarskich na innych uczelniach, niż medyczne.
Krzysztof Sobczak
11.08.2021
Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne
Minister edukacji i nauki tuż przed zakończeniem ewaluacji zmienia jej zasady - sam ustali zestawy wartości referencyjnych dla kategorii naukowych A, B+ i B w poszczególnych dyscyplinach naukowych i artystycznych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie negatywnie oceniają rektorzy wyższych uczelni.
Monika Sewastianowicz
10.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Nauczycieli brakuje. Z jednej strony istnieje więc potrzeba przygotowania dużej grupy nowych nauczycieli, z drugiej zaś ciągłego podnoszenia jakości procesu kształcenia. Pytanie jak to sensownie połączyć? - mówi prof. Barbara Marcinkowska, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej. Konieczne jest wprowadzenie mechanizmów, które na podstawie jakości pracy uczelni będą przyznawały prawo do kształcenia nauczycieli.
Beata Igielska
07.08.2021
Zarządzanie oświatą
NCN ogłosiło wyniki piątej edycji konkursu SONATINA. Badacze, którzy niedawno otrzymali stopień naukowy doktora, otrzymają prawie 34 mln zł na badania i staże w prestiżowych ośrodkach zagranicznych. Konkurs SONATINA jest skierowany do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.
Monika Sewastianowicz
05.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Zapomogi studenckie przysługują nie dłużej niż przez sześć lat, niezależnie od okresu, przez jaki dana osoba posiada status studenta. Takie wsparcie może otrzymać student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, nie częściej niż dwa razy w roku akademickim - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. I dodał, że pojęcie "przysługiwania świadczenia" jest pojęciem tożsamym z "posiadaniem statusu studenta".
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
05.08.2021
Pomoc społeczna Wymiar sprawiedliwości
Resort nauki chce zmienić zasady przyznawania stypendiów dla młodych naukowców - większą szansę będą mieli artyści. Zmniejszy się natomiast liczba stypendiów przyznawanych doktorantom. Resort inwentaryzuje też katalog osiągnięć branych pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia.
Monika Sewastianowicz
02.08.2021
Szkolnictwo wyższe
Środowisko członków społeczności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego dołączyło się do protestu sędziów Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku przeciwko publikacji Gazety Polskiej wymierzonej w Marka Safjana, sędziego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, byłego prorektora.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
31.07.2021
Szkolnictwo wyższe
Resort edukacji zleci ośmiu uczelniom prowadzenie studiów podyplomowych dla nauczycieli etyki. Na liście są przede wszystkim uczelnie w mniejszym lub większym stopniu powiązane z kościołem: KUL, uczelnia o.Rydzyka, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, UKSW. Na liście znalazło się też Collegium Intermarium w Warszawie, nowa uczelnia założona z inicjatywy Ordo Iuris.
Monika Sewastianowicz
31.07.2021
Zarządzanie oświatą
Niektóre instytucje na własną rękę próbują wprowadzać ograniczenia dla niezaszczepionych. Zdecydował się na to rektor Uniwersytetu Śląskiego, który w liście do studentów poinformował, że w akademikach będą mogły zameldować się wyłącznie osoby, które mają unijny certyfikat.
Monika Sewastianowicz
30.07.2021
Dla studenta

Poradnik ZUS: Renta rodzinna dla maturzysty i studenta na okres wakacji

Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty
Maturzyści, którzy wybierają się na studia, albo studenci czy słuchacze, którzy skończyli jeden kierunek studiów i zaczynają drugi, mogą otrzymywać rentę rodzinną także w wakacje, jeśli spełnią określone warunki – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Prawo do takiej renty ma także student, któremu uczelnia udzieliła urlopu dziekańskiego.
Grażyna J. Leśniak
29.07.2021
Domowe finanse Szkoła i uczeń Emerytury i renty
Resort nauki przygotował nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe. Jest dużo szerszy niż poprzedni, znalazły się w nim m.in. wydawnictwa z uczelni prywatnych. Nie wzrosła liczba wydawnictw za 200 punktów, dodano natomiast sporo niżej punktowanych.
Monika Sewastianowicz
23.07.2021
Szkolnictwo wyższe
Minister nauki zapowiedział kolejną zmianę w wykazie czasopism naukowych - ma być dokonana we wrześniu. Nie opłacało się bowiem publikować w polskich czasopismach, nieraz bardzo zasłużonych, z atrakcyjnym tytułem, z wielką historią, z wielkim doświadczeniem - tłumaczył w piątek Przemysław Czarnek.
Monika Sewastianowicz
23.07.2021
Szkolnictwo wyższe
Doktoranci podkreślają, że pandemia znacznie ograniczyła dostęp do urządzeń badawczych i do laboratoriów, utrudniła prowadzenie badań naukowych i ograniczyła mobilność doktorantów. Stąd potrzeba wydłużenia terminu zakończenia przewodów doktorskich i zmiany terminu wygaszenia studiów doktoranckich.
Agnieszka Matłacz
23.07.2021
Szkoły doktorskie, po trudnym starcie w roku akademickim 2019/2020, który nałożył się na okres pandemii COVID-19, w nowym roku akademickim prawdopodobnie wrócą do zwykłej pracy. Anna Ostrowska, rzeczniczka Ministerstwa Edukacji i Nauki zastrzega jednak, że będzie to uzależnione od rozwoju sytuacji epidemicznej w kraju.
Agnieszka Matłacz
21.07.2021
Koronawirus a prawo
W poniedziałek Uniwersytet Warszawski ogłosił wyniki rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia oraz jednolite magisterskie, a także część studiów niestacjonarnych i II stopnia. Najwięcej zapisów było na psychologię, zarządzanie, ekonomię, finanse i rachunkowość oraz informatykę i ekonometrię.
Monika Sewastianowicz
20.07.2021
Szkolnictwo wyższe

Zintegrowany System Kwalifikacji przyda się przy certyfikowaniu mediatorów

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
O Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji jest coraz głośniej w związku m.in. z pracami nad Krajowym Rejestrem Mediatorów. Co do zasady ma z jednej strony zachęcać do doszkalania się, z drugiej opisywać, uporządkowywać i zbierać różne kwalifikacje w jednym rejestrze - czyli Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji. To baza, w której można znaleźć informacje jakie konkretne wymagania trzeba spełnić
Patrycja Rojek-Socha
19.07.2021
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Resort edukacji i nauki dofinansuje Akademię Górniczo-Hutniczą - na projekty przeznaczy 14,5 mln zł. Wśród przedsięwzięć dofinansowanych przez MEiN znalazły się między innymi: budowa Studenckiego Centrum Konstrukcyjnego oraz inteligentne systemy zarządzania pojazdami autonomicznymi.
Monika Sewastianowicz
14.07.2021
Szkolnictwo wyższe
Okres praktyk studenckich, zwłaszcza w przypadku studiów humanistycznych, jest za długi - uważają posłowie. Po pierwsze trudno je zrealizować w czasie pandemii, a po drugie często praktyki są bezpłatne. Resort nauki takiego problemu nie widzi i nie zamierza na razie zmieniać przepisów.
Monika Sewastianowicz
14.07.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta

Studenci potrzebują dostępu do bezpłatnej pomocy psychologicznej

Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Studenci, zwłaszcza w czasie pandemii potrzebują pomocy psychologicznej. Jak podaje Parlament Studentów RP - tym roku, od 25 marca do 31 maja na konsultacje organizowane przez PSRP zapisało się 250 osób, a dodatkowe 140 wpisało się na listę rezerwową. Z kolei na cykl psychoterapii w tym okresie skierowano 58 osób.
Monika Sewastianowicz
12.07.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta Opieka zdrowotna
Praca nauczyciela nie jest intratna finansowo. Rozpoczynający pracę w szkole zarówno po studiach I stopnia jak i II stopnia otrzymuje wynagrodzenie niewiele tylko wyższe niż sprzątaczka, która w tej szkole pracuje. Trudno więc oczekiwać, że te studia przyciągną dużą liczbę zdolnych kandydatów - mówi prof. Roman Leppert z Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Beata Igielska
10.07.2021
Szkolnictwo wyższe Zarządzanie oświatą
Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się pracownikowi okres nauki. Za finisz studiów przepisy uznają datę złożenia egzaminu dyplomowego. Pracodawca musi mieć dokument, czyli świadectwo zakończenia edukacji, aby prawidłowo obliczyć przysługujący pracownikowi wymiar urlopu wypoczynkowego w kolejnych latach.
Grażyna Ordak
10.07.2021
Prawo pracy Dla studenta
Maciej Magnowski z Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał pierwszą nagrodę za pracę magisterską z dziedziny prawa handlowego w konkursie organizowanym przez Wolters Kluwer Polska i redakcję miesięcznika „Przegląd Prawa Handlowego”. Drugą nagrodą wyróżniona została Aleksandra Fiutowska z UJ, a trzecią Kornelia Kucab z Uniwersytetu Śląskiego. Nagrodę specjalną otrzymała Agnieszka Jabłońska z UJ.
Krzysztof Sobczak
08.07.2021
Spółki Szkolnictwo wyższe
Absolwent uczelni wyższej „zachowuje” ubezpieczenie tylko przez 30 dni po zakończeniu nauki. Po tym czasie, jeśli nie ma jeszcze ukończonych 26 lat może być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez rodzica - wynika z wyjaśnień Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Monika Sewastianowicz
08.07.2021

Kończy się internetowa rejestracja na studia

Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła wyniki matur – absolwenci liceów i techników mogą więc składać papiery na wymarzone kierunki studiów. Dużą popularnością cieszą się kierunki medyczne i informatyka. Mimo trudnego rynku, wciąż wielu młodych ludzi chce studiować prawo.
Monika Sewastianowicz
08.07.2021
Szkolnictwo wyższe Dla studenta
Resort sprawiedliwości ogłosił wyniki przeprowadzonych w maju tego roku prawniczych egzaminów zawodowych. Egzamin komorniczy zdało 58 proc. ogółu kandydatów, egzamin adwokacki około 81 proc. ogółu przystępujących natomiast egzamin radcowski zdało 88,1 proc. ogółu przystępujących do tego egzaminu.
Krzysztof Sobczak Monika Sewastianowicz
06.07.2021
Prawnicy Strefa aplikanta
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski