Prezydent podpisał zmianę ustawy o Karcie Polaka

Administracja publiczna

Rozszerzenie zakresu regulacji ustawy o Karcie Polaka na wszystkie osoby polskiego pochodzenia zamieszkałe za granicą i likwidacja dotychczasowych zróżnicowań uprawnień osób polskiego pochodzenia z uwagi na posiadane obywatelstwo - to cele nowej ustawy.

04.06.2019

Nowe funkcje e-dowodu od 1 czerwca

Administracja publiczna

Za pomocą e-dowodu można dokonać potwierdzenia danych profilu zaufanego przy jego uzyskaniu, przedłużaniu czy unieważnianiu. Do tej pory trzeba było zgłosić się do punktu potwierdzającego, np. w urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.  

01.06.2019

Za mieszanie śmieci zapłacimy podwójnie, rząd przyjął projekt ustawy

Samorząd terytorialny Środowisko

Zwiększenie kontroli gmin nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi i nadzoru nad firmami odbierającymi śmieci, podwójna stawka za niesegregowanie i zaostrzenie kar za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami – przewiduje projekt zmian ustawy śmieciowej przyjęty przez rząd.

28.05.2019

Wkrótce zakaz umieszczania dzieci w placówkach opieki razem z dorosłymi

Pomoc społeczna

Ograniczenie nieprawidłowości w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku przewiduje projekt przyjęty przez rząd. Ze względu na szczególną ochronę praw dzieci zakazane będzie umieszczanie małoletnich w takich placówkach.

28.05.2019

Zmiany w ustawie o pomocy publicznej z podpisem prezydenta

Finanse publiczne Administracja publiczna

Zmiany sposobu przekazywania sprawozdań prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przez podmioty udzielające pomocy publicznej zawiera nowelizację ustawy ws. pomocy publicznej, którą właśnie podpisał prezydent. Jej celem jest dostosowanie tej ustawy do przepisów Unii Europejskiej.

25.05.2019

Senat też za przywracaniem połączeń do małych miejscowości

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Prawo gospodarcze

Bez poprawek Senat przyjął w piątek ustawę o przywracaniu lokalnych połączeń autobusowych. Dzięki zawartym w niej rozwiązaniom mają być przywracane zlikwidowane wcześniej połączenia do małych miejscowości, co ma przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu.

25.05.2019

Program Kolej Plus ma przywrócić pociągi do miast i miasteczek

Administracja publiczna

Prostsze procedury finansowania inwestycji kolejowych ze środków publicznych, wsparcie rozwoju i rewitalizacji linii o znaczeniu lokalnym i powstrzymanie ich degradacji oraz kwestie gruntów pozostałych po zlikwidowanych liniach - przewiduje projekt zmian ustawy o transporcie kolejowym.

22.05.2019

Będą surowe kary za sprzedaż nieekologicznych kotłów

Środowisko

Nowe regulacje ograniczą wprowadzanie na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności określonych w przepisach krajowych i unijnych. Poprawić mają też efektywność systemu kontroli przestrzegania przepisów dotyczących wymagań dla kotłów na paliwo stałe. Organy Inspekcji Handlowej będą mogły ograniczyć wprowadzanie ich do obrotu i karać przedsiębiorców.

21.05.2019

Nowe zadania samorządu województwa w ochronie powietrza

Samorząd terytorialny Środowisko

Zarząd województwa będzie monitorował postęp działań na rzecz ochrony powietrza w gminach i przygotowywał informacje dla ministra środowiska. Programy ochrony powietrza sejmiki będą musiały uchwalić wcześniej. Przyjęty przez rząd projekt przewiduje przyspieszenie eliminacji zagrożeń związanych z przekroczeniami dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza.

21.05.2019

Rząd zdecyduje o podwójnych opłatach za niesegregowane śmieci

Samorząd terytorialny Środowisko

Przetargi na zagospodarowanie i odbiór odpadów będą mogły być ogłaszane łącznie, niesegregujący odpadów zapłacą podwójne stawki, a kompostujący bioodpady w kompostowniku przydomowym będą zwolnieni z części opłat – to niektóre z rozwiązań projektu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, którym zajmie się we wtorek rząd.

20.05.2019

Od 31 maja elektronicznie przed sądami administracyjnymi

Administracja publiczna Nowe technologie

Zgodnie z nowelizacją ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi pisma będą doręczane stronom cyfrowo, jeżeli strona wniesie pismo w formie dokumentu elektronicznego albo wystąpi do sądu o takie doręczenie i wskaże adres mailowy.

17.05.2019

Działanie Karty Polaka zostanie rozszerzone na wszystkie kraje

Administracja publiczna

Posłowie przyjęli poprawki Senatu do projektu zmian ustawy o Karcie Polaka. Obecnie uprawnienia z niej wynikające przyznawane są osobom polskiego pochodzenia żyjącym w 15 krajach za wschodnią granicą, nowelizacja rozszerza je na cały świat. Osoby ubiegające się o dokument muszą wykazać swój związek z polskością.

17.05.2019

Więcej gruntów na cele Mieszkania Plus

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Budownictwo

Krajowy Zasób Nieruchomości będzie dysponował większą ilością terenów, które będzie można wykorzystać pod budownictwo mieszkaniowe.W czwartek Sejm uchwalił nowelizację, która wprowadza zmiany.  

16.05.2019

Będzie łatwiej inwestować w nowoczesne sieci telekomunikacyjne

Administracja publiczna Nowe technologie

Zwiększanie dostępu obywateli i przedsiębiorców do nowoczesnych usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego internetu, zwłaszcza na obszarach wykluczonych cyfrowo, czyli najczęściej na terenach wiejskich przewiduje projekt, który przyjął rząd.

14.05.2019

Senat też za ułatwieniami w obrocie ziemią

Administracja publiczna Budownictwo

Działki rolne do 1 hektara oraz grunty położone w obrębie miast będzie mogła kupić także osoba nie będąca rolnikiem. Taką zmianę wprowadzi nowelizacja ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą bez poprawek przyjął w czwartek Senat.

09.05.2019

Samorządy pozytywnie o kolejnym projekcie ustawy śmieciowej, ale wciąż są wątpliwości

Środowisko

Resort środowiska uwzględnił apele samorządowców o odstąpienie od obowiązku rozdzielenia przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz o fakultatywność objęcia gminnymi systemami nieruchomości niezamieszkałych. Jednak wątpliwości wciąż budzą zapisy o możliwości dotowania przez gminy gospodarki odpadami komunalnymi.

08.05.2019

Zmiany w programie Dobry start mają ułatwić urzędnikom pracę

Pomoc społeczna

Zmiana terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków o świadczenie Dobry start i wniosków o świadczenie wychowawcze ma umożliwić lepszą organizację pracy w urzędach i otrzymanie wsparcia przez rodziny na czas. Trwają konsultacje projektu ustawy o świadczeniu Dobry start.

08.05.2019
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski