Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa wprowadza zmiany dotyczące zasady doręczeń pism w postępowaniu administracyjnym.

Dzięki uchwalonej ustawie nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej będzie zrównane w skutkach z nadaniem pisma w polskiej placówce pocztowej.

Sprawdź w LEX: Ile czasu ma organ od dnia złożenia przez przedsiębiorcę wniosku o wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, aby dokonać tegoż wykreślenia? >

Zgodnie z nowymi przepisami nadanie pisma w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, przed upływem terminu na dokonanie czynności w postępowaniu administracyjnym, będzie równoznaczne z dochowaniem terminu do dokonania tej czynności.

 

Przepis rozciąga zasadę na pisma nadane w placówkach pocztowych Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym  Handlu  (EFTA) – strony  umowy  o  Europejskim  Obszarze  Gospodarczym.

Przeczytaj w LEX: Ochrona danych osobowych w postępowaniu administracyjnym i egzekucyjnym >

Konsekwencją wprowadzenia zmian jest zmiana art. 40 § 4 k.p.a. Zakres zastosowania tego przepisu (nakazującego wskazanie pełnomocnika do doręczeń) będzie się odnosił do sytuacji, w której strona ma miejsce zamieszkania, zwykłego pobytu lub siedzibę w państwie, które nie jest członkiem Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Sprawdź w LEX: Terminy w postępowaniu administracyjnym >

Przepis przejściowy stanowi, iż do pism pozostawionych w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia albo nadanych przed dniem wejścia ustawy w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.