Zgodnie z ustawą podmiot publiczny będzie miał obowiązek zapewnić dostępność poprzez stosowanie uniwersalnego projektowania, nowych rozwiązań i racjonalnych usprawnień w usuwaniu istniejących barier.

Minimalne wymagania to dostępność architektoniczna, cyfrowa i informacyjno-komunikacyjna. W indywidualnym przypadku, szczególnie ze względów technicznych lub prawnych, podmiot będzie miał możliwość zapewnienia dostępu alternatywnego.

 

Rada i Fundusz Dostępności

Ustawa opisuje działanie Rady Dostępności, jako organu opiniodawczo – doradczego, funkcjonującego przy ministrze do spraw rozwoju regionalnego. Na podstawie ustawy w Banku Gospodarstwa Krajowego ma powstać Fundusz Dostępności, zapewniający np. możliwość udzielania pożyczek na likwidację barier architektonicznych. Przewidywane są sankcje za brak dostępności oraz możliwość zdobycia certyfikatu dostępności dla podmiotów prywatnych.

Organizacje pozarządowe oraz prywatne podmioty będą mogły wystąpić o specjalny certyfikat potwierdzający, że spełniają wymagania dotyczące dostępności na poziomie wynikającym z przepisów. Będzie on uprawniał do uzyskania pięciu procent zniżki we wpłatach przekazywanych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj też: Pełna dostępność stron i serwisów administracji do 2020 roku>>

Sankcje za brak dostępności

Ustawa zakłada, że każdy będzie mógł złożyć skargę, na podmiot, który nie spełnia warunków dostępności do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozytywne rozpatrzenie skargi ma skutkować nakazem zapewnienia dostępności. Niewywiązanie się z tego nakazu może skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Instytucje publiczne na dostosowanie się do nowych przepisów będą miały 24 miesiące od wejścia  w życie ustawy.