Senatorowie rozpatrzyli rządowy projekt ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Wdraża ona dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady nakazującą zwiększenie dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych organów sektora publicznego z wykorzystaniem wspólnych wymogów dostępności.

Ma to poprawić konkurencyjność podmiotów zajmujących się programowaniem i projektowaniem stron internetowych lub aplikacji mobilnych oraz zmniejszyć koszty ponoszone przez organy sektora publicznego związane z dostępnością cyfrową i mobilną.

Łatwiejszy dostęp obywateli do informacji publicznej

Celem nowych rozwiązań ma być szerszy i łatwiejszy dostęp obywateli do informacji i usług organów sektora publicznego prezentowanych i oferowanych przez internet. Dzięki zmianom strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych mają być funkcjonalne, zrozumiałe i kompatybilne. Ustawa, jak wskazuje uzasadnienie do jej projektu, wpisuje się także w realizację postanowień Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Czytaj też: Pełna dostępność stron i serwisów administracji do 2020 roku

Ustawa określa m.in. wymagania jakie powinny spełniać strony internetowe i aplikacje mobilne podmiotów publicznych w zakresie funkcjonalności, kompatybilności, „postrzegalności” i zrozumiałości oraz wymagania dotyczące treści, przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności cyfrowej oraz ich publikacji.

Wprowadza zasady monitorowania zapewnienia dostępności cyfrowej, sprawozdawczości w zakresie dostępności cyfrowej oraz zasady nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy. Określa organ właściwy w sprawach monitorowania oraz nadzoru i postępowanie w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej.

 

Dyrektywa wyznaczyła termin wdrożenia do krajowego porządku prawnego na 23 września 2018 r., nowe rozwiązania powinny jednak znaleźć zastosowanie:

  • w odniesieniu do stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych od dnia 23 września 2018 r. – od dnia 23 września 2019 r.
  • w odniesieniu do stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – od dnia 23 września 2020 r.
  • w odniesieniu do aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – od dnia 23 czerwca 2021 roku.