Celem ustawy jest wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego. Dyrektywa ma zapewnić większą dostępność stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów realizujących zadania publiczne, w oparciu o  wymogi dostępności dla osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.  

Zasady Web Content Accessibility Guidelines

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych oznacza spełnienie zasad Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0). Zgodnie z nimi  podstawą jest dążenie do spełnienia czterech podstawowych kryteriów, zgodnie z którymi  osoby o różnych rodzajach niepełnosprawności będą mogły dotrzeć do prezentowanych treści.

Ustawa mówi o czterech kryteriach:

  1. Funkcjonalność – czyli wymaganie, by prezentowana informacja była w pełni dostępna zarówno za pomocą klasycznych metod, ale również odczytywana w całości za pomocą możliwie najszerszej liczby narzędzi wspomagających;
  2. Kompatybilność - czyli sposób prezentowania informacji powinien być zaprojektowany i wykonany tak, by umożliwiał współpracę z maksymalnie dużą gamą terminali użytkownika i narzędzi wspierających;
  3. Postrzegalność – czyli prezentowanie informacji w sposób umożliwiający ich postrzeganie za pomocą różnych zmysłów;
  4. Zrozumiałość – czyli zapewnienie, aby wszelkie prezentowane informacje, jak i sposób dotarcia do nich, były zrozumiałe dla każdego użytkownika.

Czytaj też: Wysokie kary finansowe za zwlekanie z zapewnieniem dostępności dla osób niepełnosprawnych

Deklaracja dostępności

Ustawa zobowiązuje podmioty publiczne do sporządzania w sposób dostępny cyfrowo, deklaracji dostępności - dokumentu, którego publikacja wymaga sprawdzenia dostępności cyfrowej swojej strony internetowej lub aplikacji mobilnej oraz stałego nadzoru nad nią.

Deklaracja ma informować osoby niepełnosprawne, czego mogą spodziewać się, korzystając z danej strony internetowej lub z danej aplikacji mobilnej. Mają być tam też informacje o dostępności architektonicznej dla osób niepełnosprawnych budynku będącego siedzibą podmiotu publicznego. Przepisy nakazują coroczny - do dnia 31 marca każdego roku - przegląd informacji zawartych w deklaracjach dostępności, zobowiązując podmiot publiczny do jej niezwłocznej aktualizacji.

 

Zadania ministra cyfryzacji i kary dla podmiotów

Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych będzie nadzorował minister cyfryzacji. Do zadań ministra będzie należało także prowadzenie działań informacyjnych i programów edukacyjnych na rzecz poszerzania wiedzy i budowania świadomości z zakresu dostępności cyfrowej, udostępnianie informacji i dobrych praktyk.

W ramach nadzoru nad stosowaniem przepisów ustawy minister będzie miał prawo składać wystąpienia do podmiotów publicznych w sprawach związanych z dostępnością cyfrową oraz nakładać w drodze decyzji administracyjnej – kary pieniężne w sprawach związanych z dostępnością.

Kara  w wysokości do 10 tys. zł grozi podmiotowi publicznemu, który w sposób nieuzasadniony i uporczywy nie będzie wywiązywał się z obowiązku zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Kara pieniężna w wysokości do 5 tys. zł nałożona zostanie na podmiot, który nie sporządzi i nie opublikuje deklaracji dostępności bądź opublikowana deklaracja dostępności nie będzie odpowiadała narzuconym wymogom technicznym.

Każdy może wystąpić o dostępność

Zgodnie z przepisami ustawy, każdy będzie mógł wystąpić z żądaniem do podmiotu publicznego o zapewnienie dostępności cyfrowej wskazanego elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Podmiot publiczny powinien bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania żądania, zapewnić dostępność cyfrową.