Komisja Europejska przyjęła zmiany w Programie Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) przede wszystkim w sektorze energetyki i środowiska. Zmienione zapisy POIiŚ pomogą również w realizacji Programu dla Śląska oraz Programu Dostępność Plus.

Wsparcie realizacji zadań z zakresu Dostępność Plus

Zmiany w sektorze energetyki umożliwią realizację działań zaplanowanych w ramach Programu Dostępność Plus, którego celem jest zapewnienie swobodnego dostępu do dóbr, usług oraz możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym osób o szczególnych potrzebach.

Po wprowadzonych zmianach możliwe będzie uzyskanie dofinansowania z POIiŚ na usuwanie barier architektonicznych jako elementu projektu kompleksowej termomodernizacji. Prace techniczne związane z termomodernizacją będzie można połączyć z dostosowaniem budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, balustrady itp.).

Czytaj też: Dodatkowe pieniądze na działania w programie Dostępność plus

Program dla Śląska i nabór wniosków na wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych

Program dla Śląska jest jednym z głównych projektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.). Dzięki wprowadzonym zmianom także jednostki samorządu terytorialnego na terenie Śląska w obszarze termomodernizacji mieszkalnych budynków wielorodzinnych będą mogły uzyskać dofinansowanie z POIiŚ. Między innymi na ocieplenie ścian zewnętrznych, podłóg, dachów, wymianę okien, drzwi zewnętrznych, oświetlenia na energooszczędne, przebudowę systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła budynków mieszkalnych.

Przyczyni się to do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów Europy, jakim jest Śląsk. Nowi beneficjenci mogą ubiegać się o środki z POIiŚ w trybie konkursowym. Od 29 marca do 27 maja trwa nabór wniosków w działaniach związanych ze wspieraniem efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w województwie śląskim. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 100 mln złotych.

 

Zmiany w obszarze dotyczącym środowiska

Cała rezerwa wykonania w obszarze dotyczącym ochrony środowiska, tj. ponad 220 mln euro, została przeznaczone na działanie dedykowane inwestycjom związanym ze zmianami klimatu (w wyniku przesunięć z Celu Tematycznego 6 - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami na Cel Tematyczny 5 - Promowanie dostosowania do zmian klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem).

Dzięki temu dodatkowe środki zostaną przeznaczone m.in. na projekty z zakresu ochrony przeciwpowodziowej oraz zagospodarowania wód opadowych, w szczególności w aspekcie globalnych zmian klimatu oraz zabezpieczenia przed skutkami katastrof naturalnych.

KE zdecydowała też, że zrewidowane zostały tryby wyboru projektów w celu silniejszego uchwycenia wymiaru strategicznego oraz sprawniejszego zarządzania (umożliwienie zastosowania trybu pozakonkursowego w obszarze gospodarki wodno-ściekowej).

Czytaj też: Coraz więcej inwestycji w oczyszczanie ścieków, ale wciąż za mało

Recykling i składowanie odpadów

Wcześniej przedsięwzięcia w zakresie recyklingu, które nie były wpisane do załącznika do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) nie mogły ubiegać się o dofinansowanie z POIiŚ, po wprowadzonych zmianach mają taką możliwość nawet jeśli nie są wpisane do dokumentu. Możliwe będzie również dofinansowanie z POIiŚ działań, które mają na celu usunięciu zagrożenia ze strony niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów.

Zmiany w POIiŚ były konsultowane i uzgadniane z partnerami ze strony rządowej, samorządowej i pozarządowej (partnerami społecznymi) - członkami Komitetu Monitorującego POIiŚ. Po przyjęciu przez Radę Ministrów uchwałą z 8 stycznia tego roku, był on negocjowany z Komisją Europejską.