Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedłożoną przez ministra inwestycji i rozwoju.

Wsparcie Dostępności plus

Zmiany w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 przewidują wsparcie przedsięwzięć służących realizacji programu „Dostępność plus”, przyjętego przez Radę Ministrów 17 lipca 2018 r. Chodzi o usuwanie barier w dostępie do usług publicznych – organizacyjnych oraz infrastrukturalnych – utrudniających życie m.in. osobom z niepełnosprawnościami oraz starszym.

Zobacz też: Metodyka monitorowania i zasady przekazywania przez państwa członkowskie sprawozdań zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Jak podkreśla Rada Ministrów w komunikacie, zaproponowane zmiany w programie operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 umożliwią realizację 18 spośród 44 działań zaplanowanych w programie Dostępność Plus. Przykładowo będą to takie działania jak: „Budynki bez barier”, „100 placówek służby zdrowia bez barier”, „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”, czy „Dostępne serwisy internetowe i aplikacje mobilne”. W sumie w programie operacyjnym zostanie przeznaczonych na ten cel ok. 132 mln euro.

 

Zmiany w programie operacyjnym realizują też decyzję Komisji Europejskiej o przesunięciu alokacji w ramach „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” z 2020 r. na 2018 r.

Celem programu Dostępność plus jest dostosowanie przestrzeni publicznej, architektury, transportu i produktów do potrzeb wszystkich obywateli.

Czytaj też: Projekt o dostępności stron www to krok w dobrym kierunku

Czytaj też: NIK: Dla niepełnosprawnych nadal miejsca publiczne niedostępne

 

POLECAMY