Na unijne wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 na konkurs projektów „Gospodarka odpadami komunalnymi” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozdysponuje 10 mln zł.

Kiedy rusza nabór na inwestycje w gospodarkę odpadami komunalnymi?

Samorządy i podmioty świadczące usługi na ich rzecz będą mogły ubiegać się o unijne wsparcie przedsięwzięć z zakresu rozwoju gospodarki odpadami komunalnymi.

Wnioski można będzie składać w terminie od 29 marca 2019 r. do 28 maja 2019 r., przy czym w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie termin upływa dnia 28 maja o godz. 24.00, a w kancelarii NFOŚiGW - 28 maja o godz. 15:30.

 

Dwa rodzaje projektów i pożyczki

Do konkursu mogą zostać zgłoszone dwa rodzaje projektów. Po pierwsze inwestycje dotyczące wyłącznie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), które będą obsługiwać powyżej 20 tys. mieszkańców lub wartość ich kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 2 mln zł. Wymagane jest spełnienie przez projekt co najmniej jednego ze wskazanych warunków.

Po drugie można będzie zgłaszać przedsięwzięcia dotyczące innych elementów niż wyłącznie PSZOK-i, dla których wartość kosztów kwalifikowanych będzie większa niż 8 mln zł. Ponadto wnioskodawcy będą mogli ubiegać się w NFOŚiGW o pożyczki ze środków krajowych uzupełniające dofinansowanie unijne przygotowywanych projektów.

Czytaj też: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów kosztują najwięcej

Kto może wnioskować?

Przedsięwzięcia mogą zgłaszać samorządy i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne, a także podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych samorządów

 


Z konkursu wyłączone są instalacje do termicznego przekształcania odpadów oraz projekty dotyczące budowy nowych instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub prowadzące do zwiększania mocy przerobowych istniejących instalacji w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Warunkiem wypłaty środków dla inwestycji jest wprowadzenie na obszarze realizacji projektu zasad selektywnej zbiórki odpadów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, z wyjątkiem inwestycji, które będą służyły wdrożeniu ww. zasad.

Więcej informacji TUTAJ

Przeczytaj w LEX:

Selektywne zbieranie odpadów komunalnych >

Terminy na uruchomienie selektywnej zbiórki odpadów >

Jak powinno prawidłowo wyglądać utrzymanie czystości i porządku na przystankach, parkingach, drogach gminnych i terenach zieleńców i parków? >