Na stronie Rządowego Centrum Legislacji od jakiegoś czasu widnieje projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, który właściwie zbliża się ku końcowi jeżeli chodzi o rządowy etap procesu legislacyjnego. Mimo że projekt został zamieszczony już w sierpniu ubiegłego roku, to dopiero teraz prace nad nim nabrały właściwego rozpędu. Wprowadza on bardzo duże zmiany nie tylko w zakresie funkcjonowania wyspecjalizowanych jednostek zajmujących się odbiorem odpadów, ale również zwyczajnych przedsiębiorców, którzy w toku swojej działalności prowadzą typową działalność produkcyjną np. w zakresie produkcji żywności. W dalszej kolejności projekt zostanie skierowany do prac na etapie sejmowy i senackim. 

Czytaj również: Rewolucyjna dyrektywa plastikowa to ogromne koszty dla firm >>
Główne założenie projektu to dalsze uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami. Celowo użyłem sformułowania „dalsze”, należy bowiem pamiętać, że w całym 2018 r. doszło do kilku nowelizacji ważnych dla przedsiębiorców przepisów środowiskowych (np. w zakresie wprowadzenia monitoringu wizyjnego). Zmianą, na którą trzeba konieczne zwrócić uwagę, choć całkowicie przeszła bez echa, jest rozszerzenie kompetencji inspekcji ochrony środowiska poprzez nadanie dodatkowych uprawnień jej pracownikom oraz przeznaczenie zwiększonych środków na jej funkcjonowanie. Przykładowo inspektorzy rozpoczęli już współpracę ze służbami mundurowymi (podobnie jak organy podatkowe w zakresie monitorowania przewozu towarów) w zakresie kontrolowania przewozu odpadów. Całość ma spowodować oczywiście wyłapanie tych podmiotów, którzy chcą się pozbyć odpadów w sposób mało uczciwy.

 

Joanna Dmowska, Anna Elżbieta Nieć

Sprawdź  
POLECAMY

Dodatkowe informacje trafią do bazy

Procedowany projekt wprowadza m.in. obowiązek raportowania przez wytwórców odpadów do specjalnego modułu bazy danych o odpadach, który ma zastąpić prowadzoną przez nich do tej pory w formie papierowej ewidencję odpadów. Zakres wymaganych informacji oczywiście został odpowiednio rozszerzony i tak dokumenty ewidencji odpadów powinny zawierać np.:

 • Imię i nazwisko posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę transportu odpadów, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres miejsca prowadzenia działalności;
 • Numer rejestrowy;
 • Numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 • Imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami oraz adres zamieszkania lub siedziby, o ile przekazanie odpadów odbywa się przy takiej współpracy;
 • Imię i nazwisko osoby sporządzającej – w przypadku karty ewidencji odpadów;
 • Oznaczenie rodzaju działalności w zakresie: wytwarzania, zbierania, odzysku, unieszkodliwiania, innych;
 • Informacja o miejscu przeznaczenia odpadów – w przypadku wytwórców odpadów;
 • Informacje o masie odpadów lub suchej masie odpadów oraz kod i rodzaj odpadów.

Jest to dość duża zmiana w porównaniu ze stanem obecnym, gdzie przepisy wskazują, że wspomniane dokumenty powinny zawierać jedynie:

 • Imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;
 • Miejsce przeznaczenia odpadów – w przypadku wytwórcy odpadów;
 • Sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu – w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;
 • Miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.
 • Zostały również wprowadzone zmiany w zakresie kart przekazania odpadów, które powinny towarzyszyć każdemu transportowi i powinny zawierać m.in. co najmniej:
 • Informację o transporcie odpadów, w szczególności datę i godzinę rozpoczęcia i dostarczenia odpadów następnemu posiadaczowi odpadów;
 • Numer rejestracyjny pojazdu transportującego, przyczepy lub naczepy.

Przewóz odpadów                                                                                                                     

Przykłady zmian wskazanych powyżej wraz z połączeniem dotychczasowych nowelizacji pokazują wprost kierunek zmian, w którym podążą Ministerstwo Środowiska. Warto podkreślić, że przedsiębiorcy analizujący ten temat i rozważając, czy warto przygotować się do tych regulacji, muszę pamiętać o dwóch podstawowych kwestiach, o których również nie mówi się zbyt głośno. Po pierwsze regulacje środowiskowe zawierają przepisy karne z tytułu braku dopełnienia formalności. I tak przykładowo już z tytułu braku prowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenia tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym (np. w wyniku braku wagi wpisuje się wartości szacunkowe odpadów), wymierza się karę grzywny. Ale już z tytułu nieumieszczenie numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością grozi kara w wysokości od 5000 zł do 1 mln zł. Po drugie teoretycznie istnieje możliwość poniesienia odpowiedzialności karno-skarbowej (przez członków zarządu, osoby odpowiedzialne bezpośrednio za gospodarkę odpadami) z tytułu braku dopełnienia wybranych formalności w zakresie regulacji środowiskowych. Pamiętajmy, że regulacje środowiskowe to nie tylko obowiązki sprawozdawcze, ale również wszelkiego rodzaju opłaty które są uznawane za kodeks karny-skarbowy za należność publicznoprawną.

Czytaj więcej w SIP LEX:
Pakiet odpadowy czyli omówienie najważniejszych zmian -  materiał wideo>>
Odpowiedzi do pytań użytkowników szkolenia on-line Pakiet odpadowy >>
Nie masz dostępu do tych materiałów. Sprawdź, jak go uzyskać >>