Rada Gminy Komańcza podjęła uchwałę w sprawie ustalenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. W uchwale dokonała wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy określając ją jako iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących dana nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w uchwale.

Rada gminy uchwaliła stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 14,70 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny, 30 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku zbierania odpadów w sposób nieselektywny (zmieszany). A także 13 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz poprzez kompostowanie odpadów organicznych.

Tą ostatnią regulację zakwestionowało Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie. Kolegium wskazało, że przepis art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 16 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustanawia dopuszczalne kryteria różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do kryteriów tych należą:

  • - powierzchnia lokalu mieszkalnego,
  • - liczba mieszkańców zamieszkujących nieruchomość,
  • - obieranie odpadów z terenów wiejskich lub miejskich,
  • - rodzaj zabudowy.

Rada gminy nie ma więc kompetencji do ustalania dodatkowych kryteriów różnicowania stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Uchwała RIO Rzeszów z dnia 26 lutego 2019 r. nr VI/677/2019