Celem selektywnej zbiórki frakcji bio jest minimalizacja odpadów trafiających na składowiska oraz zwiększenie poziomu recyklingu. Obecnie odpady te – czyli m.in. pozostałości roślinne, resztki żywności, obierki, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie – stanowią ok. 37 proc. wszystkich odpadów komunalnych i  ich ilość rośnie.

Zapłacą mieszkańcy

Według ekspertów odpady biodegradowalne stanowią najbardziej problematyczną frakcję, a jej segregacja i zagospodarowanie generują wyższe koszty. Powodem jest m.in. zwiększona częstotliwość ich odbioru. A wyższe koszty uderzają w mieszkańców przez wzrost tzw. opłaty śmieciowej.

Zobacz w LEX: Terminy na uruchomienie selektywnej zbiórki odpadów >

Jedną z metod ograniczenia skali drastycznych podwyżek, jest przekształcanie frakcji bio w znacznie większej niż do tej pory skali np. w wysokiej jakości kompost lub biogaz. Jeśli gmina tego nie zrobi, może nie spełnić wymogu ograniczenia składowania, co grozi karami, które też mają wpływ na opłaty.

Zobacz w LEX: Selektywne zbieranie odpadów biodegradowalnych >

 

Brak nowoczesnych rozwiązań

W Polsce brakuje zaawansowanych technologicznie instalacji przekształcających frakcję bio. – Zbiórka bioodpadów, zwłaszcza odpadów kuchennych, wymaga zapewnienia odpowiednich mocy przerobowych w instalacjach spełniających kosztowne wymagania technologiczne dla tego strumienia – mówi Tomasz Uciński, prezes Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Konieczne jest wypracowanie efektywnych narzędzi wsparcia finansowego dla modernizacji i  rozbudowy tych instalacji.

Zobacz w LEX: Kto i w jaki zakresie powinien zajmować się utrzymaniem czystości wokół punktów selektywnej zbiórki odpadów, takich jak szkło, papier, plastik, zlokalizowanych na działce gminy/miasta? >

Problemem są również zbyt niskie limity przyjęć frakcji bio dla poszczególnych instalacji, określone w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Do tego dochodzi uciążliwy i kosztowny proces certyfikacji dla zakładów chcących przetwarzać frakcję bio na kompost. Według Piotra Szewczyka, przewodniczącego Rady Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, należy wprowadzić przepisy, że instalacje, do których trafiają odpady bio, a stosowana technologia zapewnia ich właściwe przerobienie, automatycznie otrzymywałyby możliwość dopuszczenia do obrotu i wprowadzania na rynek wyprodukowanego w niej kompostu czy polepszacza glebowego.

Czytaj też: Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów kosztują najwięcej>>

Potrzebne rozwiązania przejściowe

Według ekspertów z Forum Gospodarki Odpadami, dla odpadów ulegających biodegradacji potrzebne są rozwiązania przejściowe, zwłaszcza w zakresie zagospodarowania zbieranych bioodpadów kuchennych, bo mieszkańcy zniechęcą się do ich zbiórki. A to wiąże się z kosztami.

Zobacz w LEX: Czy psie odchody, które są gromadzone w pojemnikach na psie odchody np. w parku mogą być odbierane z odpadami komunalnymi zmieszanymi czy z odpadami bio? >

Obowiązek selektywnej zbiórki bioodpadów wynika z dyrektywy UE, która nakłada na państwa członkowskie zobowiązanie do wysegregowania ze strumienia odpadów komunalnych 50 procent masy odpadów. Ten poziom należy osiągnąć do roku 2020.

Forum Gospodarki Odpadami zostało stworzone przez organizacje zrzeszające przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży gospodarki odpadami oraz korporacje samorządowe: Krajową Izbę Gospodarki Odpadami, Radę RIPOK, Krajową Izbę Gospodarczą, Związek Gmin Wiejskich RP i Związek Miast Polskich.

Zobacz w LEX: Obowiązki gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi >

 

Joanna Dmowska, Anna Elżbieta Nieć

Sprawdź  
POLECAMY