Pytanie Użytkownika LEX Ochrona Środowiska:

Spotkałam się z informacją, że zbieranie do jednego samochodu np. worka żółtego i niebieskiego ze zbiórki selektywnej od mieszkańców jest procedurą dozwoloną, gdyż odpady znajdują się w workach i się nie przemieszają. Czy można w ten sposób zbierać surowce?

Czy zbierając np. worek żółty i niebieski do jednego samochodu podlega się karze według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?

 

 

Odpowiedź

W mojej ocenie odpady zebrane selektywnie i umieszczone w workach odpowiedniego koloru nie mogą być przewożone razem jednym pojazdem. Nawet umieszczenie ich w komorze pojazdu w zawiązanych workach nie musi gwarantować, że nie zostaną zmieszane, np. na skutek rozwiązania się worków czy pęknięcia. W takim przypadku sens selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości wprowadzony przez rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów nie miałby większego sensu. Stąd, przedsiębiorca, który jednym pojazdem będzie przewoził np. szkło i papier, może zostać ukarany karą na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.u.c.p.g.). Konieczność transportowania jednej frakcji odpadów może mieć wpływ na koszt usługi odbioru odpadów, co może (ale nie musi) przełożyć się na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przeczytaj też: WSA: Za odpady płaci ten, kto je wytwarza, czyli nie zawsze właściciel nieruchomości >
 

Natomiast można przewozić worki zawierające różne odpady selektywnie zebrane pojazdem wielokomorowym. Pojazdy wielokomorowe można uznać za pojazdy przystosowane do odbioru kilku frakcji odpadów komunalnych selektywnie zebranych. Zatem, jeżeli przedsiębiorca posiada dwa pojazdy przeznaczone na odpady zmieszane oraz dwa pojazdy wielokomorowe na odpady segregowane oraz jeden pojazd bez funkcji kompaktującej, to spełnia nie tylko wymóg z § 3 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale może pojazdami wielokomorowymi przewozić jednocześnie różne frakcje odpadów nie narażając się na karę z art. 9x ust. 1 pkt 2 u.u.c.p.g.

Jednakże, nawet w przypadku posiadania pojazdu wielokomorowego, niedopuszczalne jest jednoczesne przewożenie nim odpadów zmieszanych oraz odpadów selektywnie zebranych.

 

Więcej informacji znajdziesz w LEX Ochrona Środowiska:

Karta przekazania odpadów - POBIERZ WZÓR >>

Karta ewidencji odpadów - POBIERZ WZÓR >>

Błąd w ewidencji odpadów - KOMENTARZ PRAKTYCZNY >>

Jakie kody odpadów można zaliczyć do odpadów budowlanych? >>