Pytanie użytkownika LEX Ochrona Środowiska:

Jakie kolory pojemników na odpady niesegregowane można stosować w przypadku, gdy rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (dalej r.s.s.z.o.) określa kolory pojemników na odpady segregowane? Czy można stosować na odpady niesegregowane pojemniki w kolorach przypisanych do danych frakcji?

 

Czytaj też: Coraz więcej gmin poszukuje skutecznych metod kontrolowania odpadów >

 

Odpowiedź

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów nie określa koloru pojemnika, bowiem ustala ono (m.in.) sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kolory pojemników przeznaczonych na poszczególne frakcje. Ustaleń dotyczących sposobu gromadzenia (zbierania w miejscu wytworzenia) odpadów zmieszanych, czy też koloru pojemnika na te odpady, nie ustala również ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej u.u.c.p.g.) ani żaden inny akt dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W konsekwencji, to gmina samodzielnie ustali kolor pojemnika na odpady zmieszane, przy czym nie może to być żaden z kolorów zarezerwowanych do gromadzenia określonych frakcji odpadów wskazanych w r.s.s.z.o. Zatem gmina może przyjąć, że pojemnik na zmieszane odpady komunalne będzie koloru czarnego, fioletowego albo pomarańczowego.

Odpadami zmieszanymi będą te wszystkie odpady, których nie da się zakwalifikować do jednej z frakcji wskazanej w r.s.s.z.o.
 

 

Uwagi

W momencie rozpoczęcia selektywnej zbiórki 5 frakcji odpadów w odpowiednich pojemnikach przedsiębiorca odbierający odpady będzie uprawniony do kontroli zawartości pojemników. Może on np. skontrolować pojemnik przeznaczony na odpady zmieszane w celu sprawdzenia, czy właściciel nieruchomości nie umieszcza w nim butelek PET (zamiast w pojemniku koloru żółtego - § 4 ust. 4 r.s.s.z.o.) albo opakowań papierowych (zamiast w pojemniku koloru niebieskiego - § 4 ust. 1 r.s.s.z.o.). Jeżeli stwierdzi, że odpady są gromadzone w sposób niezgodny z regulaminem (znowelizowanym przed wejściem w życie systemu selektywnej zbiórki) i r.s.s.z.o., to zawiadomi wójta o nieprawidłowym gromadzeniu odpadów. Jeżeli mieszkaniec zadeklarował selektywną zbiórkę opadów, to wójt po przeprowadzonym postępowaniu na podstawie art. 6o u.u.c.p.g. ustali wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyższa stawka opłaty nie jest sankcją, tylko opłatą ustaloną przez radę gminy w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie zbiera selektywnie odpadów.

 

 


 

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Decyzja o ustaleniu opłat za odbieranie odpadów - POBIERZ WZÓR >

Karta przekazania odpadów - POBIERZ WZÓR >

Magazynowanie odpadów - komentarz praktyczny >

 

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >