Doradcy i asystenci nie mają prawa do odprawy

Samorząd terytorialny

Doradcy i asystenci nie mają prawa do odprawy w związku z zakończeniem zatrudnienia. Przysługuje im jednak odprawa ekonomiczna w razie rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących...

16.09.2016

Szkolenie hakowego może przeprowadzić pracodawca

Budownictwo

Szkolenie hakowego może przeprowadzić firma szkoleniowa, UDT, a nawet sam pracodawca. Nie ma wymagań prawnych, obligujących do uzyskania uprawnień hakowego. Szkolenia z tego zakresu przeprowadzają...

15.09.2016

Przedsiębiorca na zwolnieniu może wystawiać faktury

Samo podpisywanie faktur i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w sytuacji, gdy nie ma możliwości zawieszenia jej wykonywana na okres pobierania zasiłku chorobowego,...

15.09.2016

Rada powiatu nie może odwołać prezesa spółki komunalnej

Samorząd terytorialny

Członków zarządu spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Wobec powyższego rada powiatu nie jest w żadnym stopniu ani zakresie kompetentna do udziału w...

15.09.2016

Wprowadzenie telepracy wymaga zmiany regulaminu

Regularne wykonywanie pracy poza zakładem pracy z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wymaga zawarcia ze związkami zawodowymi funkcjonującymi na terenie zakładu porozumienia...

14.09.2016