Pytanie:

  • Zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, składowisko odpadów jest instalacją, jeżeli stanowi obiekt budowlany zaś czas jego eksploatacji, w myśl art. 123 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o., obejmuje okres aż do dnia zakończenia rekultywacji.
  • Czy wykorzystanie odpadów do rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne, pomimo wydania decyzji na zamkniecie składowiska, oznacza proces odzysku w instalacji jaką jest nadal składowisko?
  • Czy należy uzyskać decyzję środowiskową?
  • Kto wydaje decyzję na odzysk w procesie rekultywacji odpadów na składowisku w sytuacji, gdy całkowita masa odpadów przyjętych do składowania wyniosła ponad 60 000 Mg? Czy w procesie odzysku odpadów podczas rekultywacji składowiska mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - dalej r.o.o.i.u.?


Odpowiedź:
Rekultywacja składowiska przy pomocy odpadów nie jest odzyskiem odpadów w instalacji.

Rekultywacja składowiska

Rekultywacja składowiska to przedsięwzięcie wskazane w § 3 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – dalej r.p.z.o.ś. Decyzję wydaje się na podstawie art. 71, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.o.o.ś. w związku z § 3 ust. 1 pkt 80 r.p.z.o.ś. oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Decyzja ta powinna zostać dołączona do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów w procesie rekultywacji, mimo że przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami nie jest przedsięwzięciem w rozumieniu u.o.o.ś. Jednakże, zgodnie z art. 42 ust. 4 u.o., do wniosku o wydanie zezwolenia dołącza się decyzję środowiskową, jeśli była wymagana (była, bowiem rekultywacja składowiska jest przedsięwzięciem w rozumieniu u.o.o.ś.).

Zezwolenie

Zezwolenie na przetwarzanie odpadów wydaje marszałek województwa, jeśli składowisko jest kwalifikowane jako przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływające na środowisko, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 1 lit. a u.o., a starosta, gdy jest przedsięwzięciem potencjalnie znacząco oddziaływającym na środowisko, zgodnie z art. 41 ust. 3 pkt 2 u.o.

Do wydawania zezwoleń stosuje się przepisy u.o., z tym że art. 41a u.o. nie ma zastosowania oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów. Akt r.o.o.i.u. nie ma zastosowania.

Składowisko, którego pojemność jest większa niż 25 000 t odpadów, to przedsięwzięcie zawsze znacząco oddziaływające na środowisko wskazane w § 2 pkt 47 r.p.z.o.ś. Zatem, w analizowanej sprawie zezwolenie na przetwarzanie odpadów wyda marszałek województwa.