Pytanie:
Czy projekt budowlany jest informacją publiczną?

Odpowiedź:
Informacją publiczną jest treść dokumentów wytworzonych przez organy władzy publiczneji podmioty nie będące organami administracji publicznej, treść wystąpień, opinii i ocen przez nie dokonywanych, niezależnie do jakiego podmiotu są one kierowane i jakiej sprawy dotyczą. Informacjępubliczną stanowi treść wszelkiego rodzaju dokumentów odnoszących się do organu władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem administracji publicznej- związanych z nimi bądź w jakikolwiek sposób dotyczących ich. Są nimi zarówno treść dokumentów bezpośrednio przez nie wytworzonych, jak i te, których używają przy realizacji przewidzianych prawem zadań, nawet jeżeli nie pochodzą wprost od nich.

Bezspornym jest w orzecznictwie i doktrynie, że decyzja o pozwoleniu na budowę, wydawana przez organ architektoniczno - budowlany, stanowi informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) - dalej u.d.i.p. oraz, że decyzje administracyjne to dokumenty urzędowe w rozumieniu art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a u.d.i.p.

W odniesieniu do projektu budowlanego jako informacji publicznej Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 6 sierpnia 2013 r., II SA/Kr 97/13 wyjaśnił, że stosownie do art. 34 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) - dalej pr. bud. projekt budowlany podlega zatwierdzeniu w decyzji o pozwoleniu na budowę lub w odrębnej decyzji, poprzedzającej wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Nie ulega zatem wątpliwości, że projekt ten stanowi integralną część rozstrzygnięcia administracyjnego. To zaś prowadzi do wniosku, że informacją publiczną jest nie tylko sama decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę, lecz także zatwierdzony projekt budowlany, który podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Niemniej jednak organ, do którego złożono wniosek o udostępnienie informacji publicznej w postaci projektu budowlanego winien mieć na względzie art. 5 ust. 1 i 2 u.d.i.p., który przewiduje ograniczenie prawa do informacji publicznej m.in. ze względu na prywatność osoby fizycznej. Przykładowo można wskazać, że szczegółowe rozwiązania architektoniczno - budowlane zawarte w projekcie budowlanym sporządzonym na zlecenie osób fizycznych, stanowią uprawnienia przysługujące jedynie inwestorowi i są opracowywane według jego zamysłów, koncepcji i możliwości finansowych, zatwierdzane wszak przez organ architektoniczno-budowlany, i podlegają ochronie ze względu na prywatność osoby fizycznej (zob.: WSA w Łodzi w wyroku z dnia 9 lipca 2013 r., II SA/Łd 475/13). 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami