Odpowiedź:

Podatnik niewątpliwie powinien złożyć PIT-36L, w którym rozliczy dochody z działalności gospodarczej oraz dywidendy zagraniczne. Dochody z zarządu są zwolnione w Polsce z opodatkowania, a tym samym nie muszą być wykazywane w polskim zeznaniu. Warto to jednak zrobić w celu udokumentowania przychodów.

Uzasadnienie:

Skoro podatnik jest polskim rezydentem, tu powinien rozliczać się z całości swoich dochodów. Jest to zasada domyślna wynikająca z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.) – dalej u.p.d.o.f. Ulega ona jednak ograniczeniom określonym w umowach międzynarodowych. W naszym przypadku zastosowanie będą miały:
a) umowa podpisana w Berlinie dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz. U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) – dalej umowa z RFN,
b) konwencja podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. Nr 250, poz. 1840) – dalej umowa z W.Bryt.
W obu przypadkach przewidziana jest domyślnie metoda wyłączenia (zob. art. 24 umowy z RFN oraz art. 22 umowy z W.Bryt.), ale w przypadku dywidend na poczet podatku polskiego zalicza się podatek zagraniczny.
Na mocy art. 16 umowy z RFN, wynagrodzenia członków rady nadzorczej lub zarządu i inne podobne płatności, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki, mającej siedzibę w Niemczech, mogą być opodatkowane w Niemczech.
Z kolei w myśl art. 15 umowy z W.Bryt., wynagrodzenia dyrektorów i inne podobne wypłaty, które osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce otrzymuje z tytułu członkostwa w radzie dyrektorów lub w radzie nadzorczej spółki mającej siedzibę w Wielkiej Brytanii, mogą być opodatkowane w Wielkiej Brytanii.
Powyższe powoduje, że dochody z tytułu członkostwa w zarządach spółek niemieckich i brytyjskich są w Polsce zwolnione od podatku. Skoro podatnik nie osiąga w Polsce dochodów opodatkowanych według skali, nie musi składać zeznania podatkowego. Może jednak to zrobić wykazując wyłącznie zwolnione od podatku dochody zagraniczne (PIT-36 wraz z załącznikiem PIT-ZG) – urząd skarbowy będzie wtedy wiedział, skąd ma pieniądze.
W przypadku dywidend przepisy pozwalają na odliczenie od podatku polskiego podatku zapłaconego za granicą. Podatnik powinien wykazać dochody z tego tytułu we właściwych pozycjach składanego zeznania, przy czym ma do wyboru PIT-36 (część L), PIT-36L (część J) lub PIT-38 (część E).

Paweł Ziółkowski, autor współpracuje z publikacją Vademecum Głównego Księgowego
Odpowiedzi udzielono  7.10.2016 r.
 

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami