Odpowiedź:
Wydaje się, że do powierzchni zabudowy należy wliczać tylko teren pod zewnętrznymi krawędziami paneli.

Uzasadnienie:
Ustawodawca nie sformułował legalnej definicji powierzchni zabudowy. Brak tej definicji uniemożliwia jednoznaczną odpowiedź na zadane pytanie. Jednak pomocnicza może tu być definicja zawarta w Polskiej Normie – PN-ISO 9836:2015-12 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.

Zgodnie z pkt 5.1.2.1. tej normy przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez budynek w stanie wykończonym. Zgodnie z kolei z pkt 5.1.2.2. powołanej normy powierzchnia zabudowy jest wyznaczona przez rzut wymiarów zewnętrznych budynku na powierzchnię terenu. Do powierzchni tej nie zalicza się: powierzchni elementów budynku ani ich części nie wystających ponad powierzchnię terenu; powierzchni elementów drugorzędnych budynku, np. schodów zewnętrznych, ramp i pochylni zewnętrznych, daszków, markiz, okapów dachowych, oświetlenia zewnętrznego; powierzchni zewnętrznych obiektów pomocniczych, np. szklarni i przybudówek.

W przypadku, gdy istnieje konieczność obliczenia powierzchni zabudowy systemu fotowoltaicznego, to wydaje się, że w świetle przytoczonej normy, należy do niej wliczać tylko teren pod zewnętrznymi krawędziami paneli.

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami