Likwidacja konta IKZE podlega opodatkowaniu

Podmiot prowadzący konto IKZE powinien wystawić podatnikowi likwidującemu to konto informację PIT-8C, w której powinien wykazać jako wartość podlegającego opodatkowaniu przychodu, kwotę dokonanego...

23.09.2016

Urządzenia na placach zabaw podlegają okresowej kontroli

Budownictwo

Urządzenia na placach zabaw, takie jak: huśtawki, drabinki, piaskownice kwalifikowane są jako obiekty małej architektury i w związku z tym podlegają obowiązkowej kontroli okresowej, w zakresie stanu...

23.09.2016

Dyrektor jednostki samorządowej ma nienormowany czas pracy

Samorząd terytorialny

Pracownicy zarządzający w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych objęci są tzw. nienormowanym czasem pracy.Przez nienormowany czas pracy rozumie się...

22.09.2016

MPZP przesądza o przeznaczeniu gruntów do zalesienia

Środowisko

Dokumentem przesądzającym o przeznaczeniu gruntów do zalesienia jest MPZP, a w razie gdy nie został uchwalony - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Plany urządzeniowe lasu powinny być...

21.09.2016