Pytanie:
Na wzorze KPO, jak i innych dokumentach środowiskowych, znajdują się rubryki zatytułowane "pieczęć i podpis".
Jak powinien postąpić zakład, który nie posiada pieczątki?

Oodpowiedź:
W KPO w rubrykach przeznaczonych na potwierdzenie kolejno przekazania odpadów, przyjęcia odpadów do transportu i wykonania usługi transportowej oraz przejęcia odpadów należy zamieścić pieczęć i podpis.

Normę tę należy odczytywać nie jako wprowadzenie obowiązku posiadania pieczęci przez wyżej wymienionych przedsiębiorców, tylko jako wymóg posługiwania się taką pieczęcią, jeżeli posiadacz odpadów taką pieczęć ma. Zwiększa to niewątpliwie czytelność podawanych informacji. Jeżeli rzeczywiście przedsiębiorca nie posiada pieczęci, nie ma jej obowiązku wyrabiać w związku ze sporządzaniem KPO, natomiast powinien liczyć z koniecznością składania wyjaśnień w razie kontroli.

Uzasadnienie:
Wymóg posiadania i posługiwania się pieczęcią przez przedsiębiorców nie wynika z żadnych przepisów ogólnych. W szczególności przepisy dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej nie nakładają takiego ogólnego obowiązku. Nie wprowadza takiego wymogu również ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach - dalej u.o. Nie może takiego wymogu wprowadzać rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, bo upoważnienie ustawowe (art. 68 ust. 1 u.o.) dotyczy określenia wzorów dokumentów ewidencji odpadów. Ponadto obowiązek nie mógłby być nałożony w drodze aktu wykonawczego, tylko w drodze ustawy.

Brak pieczęci na KPO nie wyczerpuje natomiast znamion wykroczenia związanego z naruszeniem obowiązku prowadzenia ewidencji, o którym mowa w art. 180 u.o.

 

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami