Pytanie

Prowadzę punk handlowy Żabka - sprzedaż wyłącznie opodatkowana. Sprzedaż ewidencjonuję na kasie. Również na tej kasie rejestruję obroty z tytułu przyjmowanych opłat za gaz i energię oraz pobieraną prowizję od tych wpłat.

Czy pobieranie prowizji od tych wpłat skutkuje u mnie wystąpieniem sprzedaży mieszanej?

Odpowiedź

W przedstawionej przez Państwa sytuacji moim zdaniem pobierana prowizja od wpłat za gaz i energię jest jednym z rodzajów przychodów uzyskiwanych przez Państwa i jest to bezpośredni i stały element działalności stąd też brak jest podstaw do tego aby uznać dane transakcje za pomocnicze dlatego też obrót uzyskiwany z tego tytułu powinien zostać uwzględniany przy obliczaniu przychodu do proporcji VAT.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - dalej u.p.t.u. w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego.

Stosownie natomiast do art. 90 ust. 2 u.p.t.u. jeżeli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 10.

Zasady ustalania proporcji zostały określone w art. 90 ust. 3–10 u.p.t.u.

Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo (art. 90 ust. 3 u.p.t.u.)

Zgodnie z art. 90 ust. 6 u.p.t.u. do obrotu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się obrotu z tytułu transakcji dotyczących:

1) pomocniczych transakcji w zakresie nieruchomości i pomocniczych transakcji finansowych;

2) usług wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41, w zakresie, w jakim transakcje te mają charakter pomocniczy.

Powyższe regulacje zwalniają z uwzględniania w obrocie pomocniczych transakcji finansowych i usług o charakterze pomocniczym wymienionych w art. 43 ust. 1 pkt 7, 12 i 38-41.

Ustawodawca nie definiuje jednak pojęcia transakcji pomocniczych.

Pewne wytyczne co do zasad interpretowania tego pojęcia zostały zawarte w wyrokach ETS, z których wynika, że przy wyliczaniu współczynnika VAT należy pominąć czynności, które nie są bezpośrednim, stałym i koniecznym rozszerzeniem lub uzupełnieniem zasadniczej działalności prowadzonej przez podatnika. Pominięte powinny zostać również czynności, które nie wiążą się bądź też wiążą się jedynie w marginalnym stopniu z wykorzystaniem składników majątkowych oraz usług, które przy ich zakupie podlegały opodatkowaniu VAT. Dla oceny sporadyczności danej czynności nie należy się kierować poziomem przychodów z danego tytułu (a przynajmniej nie może to być kryterium (wyrok ETS w sprawach Regie Dauphinoise (C-306/94), Nordania Finans A/S (C-98/07), Floridienne SA i Berginvest SA (C-149/99) i Empresa de Desenvolvimento Mineiro (C-77/01).

Stanowisko powyższe znajduje odzwierciedlenie także w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych, m.in. w wyrokach: WSA w Warszawie z 27 listopada 2009 r. (III SA/Wa 1597/09), WSA w Krakowie z 24 listopada 2010 r. (I SA/Kr 1467/10) oraz NSA z 30 czerwca 2009 r. (I FSK 903/08 i I FSK 904/08).

W świetle powyższych wyjaśnień w przedstawionej przez Państwa sytuacji moim zdaniem pobierana prowizja od wpłat za gaz i energię jest jednym z rodzajów przychodów uzyskiwanych przez Państwa i jest to bezpośredni i stały element działalności stąd też brak jest podstaw do tego aby uznać dane transakcje za pomocnicze dlatego też obrót uzyskiwany z tego tytułu powinien zostać uwzględniany przy obliczaniu przychodu do proporcji VAT.

Proszę jednak pamiętać, że zgodnie z art. 90 ust. 10 u.p.t.u. w przypadku gdy proporcja określona zgodnie z ust. 2-8:

1) przekroczyła 98% oraz kwota podatku naliczonego niepodlegająca odliczeniu, wynikająca z zastosowania tej proporcji, w skali roku, była mniejsza niż 500 zł - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 100%;

2) nie przekroczyła 2% - podatnik ma prawo uznać, że proporcja ta wynosi 0%.

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę, iż w niektórych okolicznościach organy podatkowe uznają, iż przyjmowanie wpłat za rachunki telefoniczne, energię itp. nie podlega rejestrowaniu w kasie fiskalnej (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z 28 września 2012 r., ILPP2/443-630/12-6/JK). Rozumiem jednak, że w Państwa sytuacji nie mamy do czynienia z taką sytuacją.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów