RPO: Ograniczenia praw osób niezaszczepionych można wprowadzić tylko ustawą

Szkoła i uczeń Prawo pracy Szkolnictwo wyższe RODO Koronawirus szczepienia

Szczepienie nie jest jedyną formą zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania COVID-19 – równoległym rozwiązaniem może być test. Odmowy wpuszczania osób niezaszczepionych do restauracji czy kina nie są niezgodne z Konstytucją, ale muszą być zapisane w ustawie, zgodnie z konstytucyjnymi standardami ochrony praw i wolności – podkreśla RPO w wystąpieniu do premiera

05.10.2021

Opłatę za posiłek w stołówce ustala dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należność ta nie może być wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Bez znaczenia są więc wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i koszty utrzymania stołówki.

04.10.2021

Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.

29.09.2021

Sprawowanie funkcji dyrektora wiąże się z licznymi obowiązkami

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.

27.09.2021

Lewiatan: Trzeba zachęcić specjalistów do pracy w szkołach zawodowych

Szkoła i uczeń Prawo pracy

Wprowadzenie możliwości zatrudnienia w szkole zawodowej doświadczonych specjalistów w oparciu o umowy cywilno-prawne z wynagrodzeniem zbliżonym do stawek rynkowych pozwoli szkołom na pozyskiwanie najlepszych nauczycieli do kształcenia zawodowego – uważa Konfederacja Lewiatan. Brak takich rozwiązań uniemożliwi prawidłową realizację podstawy programowej

24.09.2021

UODO doradza jak chronić dane osobowe w szkole

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych - zwraca uwagę Urząd Ochrony Danych Osobowych. I proponuje „Szkolną RODO-wyprawkę dla rodziców”, czyli miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania o przetwarzanie danych uczniów.

22.09.2021

WSA: Najmłodsi uczniowie też mają prawo do stypendium

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Rada gminy wyłączyła uczniów klas I - III szkół podstawowych z możliwości ubiegania się o stypendium. Tłumaczyła to specyfiką oceniania na tym etapie edukacji, który wynika z troski o prawidłowy rozwój psychiczny i emocjonalny dzieci. Nie przekonało to jednak Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Różnicowanie uprawnień wynikające z faktu uczęszczania do różnych klas jest bowiem sprzeczne z Konstytucją RP.

20.09.2021

Cyberprzemoc przedłużeniem konfliktów ze szkolnego korytarza

Szkoła i uczeń Nowe technologie

Cyberprzemoc często jest przedłużeniem - przeniesionych do sieci - konfliktów ze szkolnego korytarza. Choć ma inną specyfikę i metody, może być tak samo szkodliwa jak tradycyjna przemoc rówieśnicza - stwierdza w opublikowanej analizie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I apeluje: rodzicu, zachowaj czujność i reaguj.

16.09.2021

Matura - 1,5 tysiąca odwołań, 57 uznanych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczni maturzyści złożyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołania w zakresie oceny ponad 1,5 tys. zadań. Najwięcej dotyczyło zadań z biologii i z języka polskiego, a Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań. Wcześniej dyrektorzy okręgowych komisji rozstrzygnęli na korzyść zdających w przypadku 1 536 arkuszy.

16.09.2021

Laboratoria Przyszłości - rząd zapowiada duże wsparcie techniczne dla szkół

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie ma pojawić się we wszystkich polskich szkołach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki, program realizować będzie jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i będzie finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

15.09.2021

Ponad 251 tys. osób zalega z zapłatą alimentów

Prawo rodzinne Szkoła i uczeń

Długi alimentacyjne przekraczają już 10 mld zł, a z zapłatą alimentów zalega ponad 251 tys. osób - wynika z badania przeprowadzonego przez Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor i Stowarzyszenie Dla Naszych Dzieci. Ponad połowa rodziców, którzy opiekują się dziećmi i nie otrzymują alimentów, ocenia, że mają one zdecydowanie gorsze warunki do nauki niż ich rówieśnicy.

15.09.2021

ZUS: W całym kraju złożono już 2,8 mln wniosków o wyprawkę szkolną

Domowe finanse Szkoła i uczeń Administracja publiczna

Prawie 130 mln zł trafiło do rodziców i opiekunów z województwa śląskiego na zakup wyprawki szkolnej w ramach programu „Dobry Start”. W całym kraju złożono łącznie 2,8 mln wniosków, a kwota wypłaconych świadczeń 300+ przekroczyła 1,1 mld zł – poinformował we wtorek Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać do końca listopada br.

14.09.2021

WSA: Stypendium nie tylko dla uczniów z własnej gminy

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Organ uchwalił, że o stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy zamieszkują na terenie gminy. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach stwierdził, że regulacja ta stanowi istotne naruszenie prawa. Ustawa o systemie oświaty zakłada bowiem, że pomoc jest udzielana uczniom pobierającym naukę na terenie danej jednostki samorządu, niezależnie od miejsca ich zamieszkania.

14.09.2021

Fama niesie, dzieci prosiły - tajemnicze uzasadnienia patriotycznych wycieczek i zmian w prawie

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Mieliśmy sygnały, przyszły listy, proszono nas – tak mniej więcej brzmią uzasadnienia rządowych przedsięwzięć, a o szczegóły na temat wnioskujących trudno. Dotyczy to zarówno aktów prawnych wprowadzających bardzo istotne zmiany w prawie oświatowym, jak i finansowanych ze środków publicznych programów. Tymczasem jeżeli resort ma stosowne dokumenty, powinien się nimi podzielić.

03.09.2021

Apel samorządowców i organizacji w obronie szkoły

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

O zaniechanie prac nad zmianami dewastującymi polską szkołę, o szerokie konsultacje i dialog dla wypracowania programów wspierających polską szkołę, która jest w bardzo trudnej sytuacji po okresie nauki zdalnej w czasie pandemii i boryka się z wieloma wyzwaniami oraz problemami uczniów i nauczycieli - zaapelowali we wtorek samorządowcy, organizacje społeczne i związki nauczycielskie.

31.08.2021

Napięcie w stosunkach z Izraelem narasta - będą ograniczenia dla wycieczek szkolnych?

Szkoła i uczeń

Kończymy w Ministerstwie Spraw Zagranicznych analizę prawną podstaw, na których odbywają się wycieczki młodzieży izraelskiej do Polski - poinformował wiceminister w tym resorcie Paweł Jabłoński. I dodał, że po jej zakończeniu, które nastąpi jeszcze we wrześniu, będą proponowane dalsze działania. Mają one dotyczyć zarówno organizacji wycieczek jak i treści przekazywanych uczestnikom.

31.08.2021

Od 1 września zmiany na liście lektur

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Od 1 września zmiany na liście lektur. Zniknie z niej kilka pozycji: "niezgodnych z wartościami określanymi w podstawie programowej", m.in. poezja Marcina Świetlickiego i "Mała apokalipsa" Tadeusza Konwickiego. Ministerstwo Edukacji i Nauki chce też nieco utrudnić życie uczniom, którzy nie chcą chodzić na wychowanie do życia w rodzinie.

30.08.2021

WSA: To nie wójt ustala zasady przyznawania nagród dla uczniów

Samorząd terytorialny Finanse samorządów Szkoła i uczeń

Wójt nie może wydać zarządzenia w sprawie trybu i zasad przyznawania nagród dla wyróżniających się uczniów. Uregulowanie tej materii należy do wyłącznej kompetencji rady gminy. Przekroczenie uprawnień upoważnia do wyeliminowania zarządzenia z obrotu prawnego, chyba że zachodzą przesłanki, aby ograniczyć się jedynie do stwierdzenia, że zostało ono wydane z naruszeniem prawa.

30.08.2021

Indywidualne nauczanie możliwe zdalnie także od września

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Jest już nowela rozporządzeń dotyczących indywidualnego nauczania - w przyszłym roku szkolnym również będzie ono mogło być prowadzone zdalnie. To przedłużenie przepisów, które obowiązywały już w tym roku szkolnym. Zajęcia indywidualne nie muszą odbywać się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami.

27.08.2021

We wtorek matury poprawkowe

Szkoła i uczeń

Do poprawkowego egzaminu maturalnego chce w tym roku przystąpić blisko 64 tys. maturzystów. Egzaminy rozpoczną się we wtorek, 24 sierpnia o godzinie 9.00. W tym roku będą to tylko egzaminy pisemne. Na wyniki trzeba będzie poczekać do 10 września.

23.08.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski