Biuro podróży ma poinformować o potrzebnej wizie

Prawo cywilne Turystyka

Brak informacji o wymogu uzyskania wizy wjazdowej zniweczył podróż przedślubną. Sąd przyznał turystom zwrot ceny wycieczki, a także - odszkodowanie za zmarnowany urlop, gdyż z winy biura podróży musieli zostać w domu. Fakt, że powodowie nie sprawdzili samodzielnie, czy konieczne są dodatkowe formalności, nie może być poczytywane na ich niekorzyść, to obowiązek organizatora i pośrednika - orzekły sądy obu instancji.

15.10.2022

SO: Powikłania po zabiegu to zdarzenie losowe, choć doszło do uszkodzenia nerwu

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Pacjent, któremu uszkodzono nerw i mięśnie podczas zabiegu koronarografii, nie otrzyma odszkodowania od placówki medycznej. Sądy obu instancji uznały, że to przypadek losowy. A informacja o możliwych powikłaniach była prawidłowa, choć nie wskazywała wprost na możliwe uszkodzenia nerwu pośrodkowego, ale na powikłania dalej idące, takie jak zawał czy nawet zgon.

12.10.2022

Dobrzy patroni poszukiwani, a samorządy prawnicze szukają sposobu na ich braki

Prawo cywilne

Ten rok będzie szczególny, bo na egzaminach na aplikacje był prawdziwy pogrom. Przynajmniej teoretycznie patronów aplikantom nie powinno zabraknąć. Tyle że przedstawiciele samorządów prawniczych mówią wprost o kryzysie patronackim i coraz mniejszej chęci do angażowania się w szkolenie przyszłych adwokatów czy radców. Wprowadzają też konkretne rozwiązania - począwszy od programów mentoringowych, po ułatwienia dla samych patronów.

11.10.2022

SN: Rabaty i ulgi w ramach OC - uwzględnić, gdy są uzasadnione ekonomicznie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze

Odszkodowanie przysługujące od zakładu ubezpieczeń na podstawie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów obejmuje wyłącznie niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty naprawy - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy na wniosek Sądu Okręgowego.

10.10.2022

Lepszy sposób na przemoc w rodzinie - nowelizacja ustawy w Sejmie

Prawo karne Prawo cywilne Prawo rodzinne

Projekt rządowej ustawy antyprzemocowej zakłada rozszerzenie możliwości natychmiastowej izolacji sprawcy przemocy domowej. W dyskusji podczas pierwszego czytania w Sejmie zwrócono uwagę, że projekt nie obejmuje sprawców pozostających w związkach partnerskich i po orzeczeniu rozwodu. Ponadto dotychczasowe regulacje uchwalone dwa lata temu "były bezzębne i tylko rozzuchwalały sprawców".

07.10.2022

SN: Długi z niezapłaconych faktur od upadającego dłużnika - z odsetkami

Prawo cywilne Prawo gospodarcze

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych pozwala na dochodzenie długów objętych postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy Prawo upadłościowe i nie pozbawia wierzyciela uprawnienia do odsetek ustawowych za opóźnienie na zasadach ogólnych - tak stanowi najnowsza uchwała trojga sędziów Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

07.10.2022

Sejm uchwalił ustawę antylichwiarską

Prawo cywilne Rynek i konsument

Sejm przyjął ustawę antylichwiarską - przewiduje określenie maksymalnych kosztów pozaodsetkowych pożyczek i obniżenie tych kosztów dla kredytów konsumenckich, zapobieganie "rolowaniu kredytów" oraz nadzór KNF nad instytucjami pożyczkowymi.

06.10.2022

SN: Upadłość SKOK to nie ustanie członkostwa

Prawo cywilne Spółki Finanse

Ogłoszenie upadłości SKOK z likwidacją jej majątku nie jest ustaniem członkostwa w Krajowej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej, w związku z czym syndyk masy upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowej nie jest uprawniony do żądania zwrotu na rzecz upadłego wkładów wniesionych przez tą kasę na obligatoryjny fundusz stabilizacyjny - taką uchwałę podjął Sąd Najwyższy.

06.10.2022

Dzieci na polowania wprowadzane tylnymi drzwiami

Środowisko Prawo cywilne

Chyłkiem i po cichu zdejmowany jest zakaz udziału dzieci w polowaniach. Wrzutka dekryminalizująca uczestnictwo w polowaniu osób poniżej 18 roku życia znalazła się w projekcie ustawy o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W czwartek odbędzie się drugie czytanie i głosowanie tej ustawy w Sejmie.

06.10.2022

Prawa konsumentów mają być rozszerzone

Prawo cywilne Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Konsumenci będą mogli dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi przed dwa lata zamiast roku. To jedna ze zmian z ustawy, nad którą debatuje Sejm. Wdraża ona unijne dyrektywy: cyfrową i towarową. Ma się przyczynić do zwiększonej ochrony konsumenta korzystającego z nowoczesnych form sprzedaży na odległość.

05.10.2022

SN: Ugoda nie zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności

Prawo cywilne Rynek i konsument

Umowa ugody jako wywierająca skutki prawne tylko między jej stronami, nie powoduje jednak zwolnienia ubezpieczyciela z odpowiedzialności, którą przyjął on na siebie w umowie ubezpieczenia OC względem ubezpieczonego. Ugoda nie zwalnia bowiem sprawcy szkody z odpowiedzialności. Sąd Najwyższy opublikował uzasadnienie wyroku oddalającego skargę kasacyjną zakładu ubezpieczeń.

05.10.2022

Czy sztuczna inteligencja śni o prawach autorskich?

Prawo cywilne Nowe technologie

Obowiązujące obecnie systemy ochrony praw autorskich przyjmują, że ochronie prawnoautorskiej może podlegać tylko działalność człowieka. Na tej podstawie odmawiano dotychczas rejestrowania utworów stworzonych przez programy typu "sztuczna inteligencja". Nie jest jednak wykluczone, że ta praktyka będzie musiała się zmienić - pisze radca prawny Mikołaj Wiza, LexDigital i kancelaria DSK.

05.10.2022

SN odpowie, czy rozdzielność majątkowa dotyczy także akcji imiennych spółki

Prawo cywilne Spółki

Czy ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami pozostającymi w ustroju wspólności majątkowej powoduje, że współmałżonka akcjonariusza, który samodzielnie objął lub nabył akcje imienne wchodzące w skład wspólności ustawowej, staje się również współuprawnionym z akcji - odpowiedzi na to pytanie udzieli Izba Cywilna Sądu Najwyższego.

05.10.2022

Frankowicze w Getin Noble Bank składają skargi do WSA - czas na to do piątku

Prawo cywilne Kredyty frankowe

Kredytobiorcy frankowi z Getin Noble Banku będą składać do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku. Czas na to mają do piątku, ale mimo tak krótkiego terminu, skarżących może być wielu. Przy okazji wyjaśniona może być zgodność przepisów o restrukturyzacji z konstytucją.

05.10.2022

Restrukturyzacja Getin Noble Banku to także problem posiadaczy umorzonych akcji i obligacji

Prawo cywilne Finanse Kredyty frankowe

Decyzja o przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku S.A., poza skutkami dla „frankowiczów”, stała się najbardziej dotkliwa w dla posiadaczy akcji oraz obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez GNB - pisze radca prawny Olaf Maciejowski. I przypomina, że spółka windykacyjna zaprzestała wykonywania swoich zobowiązań z tytułu tych obligacji za ponad 2 mld zł.

04.10.2022

Testament ustny pod lupę - warunki sporządzania będą bardziej restrykcyjne

Prawo cywilne

Testament ustny często wiąże się z problemami dowodowymi, a sędziowie mówią o trudnościach w ocenie prawnej. Ministerstwo Sprawiedliwości chce temu zaradzić i szykuje zmiany. Podstawą nie będzie jedynie ryzyko rychłej śmierci, potrzebnych będzie też co najmniej trzech świadków. A ostatnią wolę spadkodawcy trzeba będzie spisać niezwłocznie, maksymalnie w ciągu miesiąca.

04.10.2022

SO: Sprzedany ciągnik nie miał wady prawnej, zwrot ceny nie należy się

Prawo cywilne

Sprzedaż ciągnika rolniczego przez osobę, która nie była jego właścicielem, nie została właściwie udowodniona. Sąd rejonowy niezasadnie przyjął, że powodom służy roszczenie o zwrot ceny wobec wady prawnej rzeczy. Zaistnienia takiej wady powodowie nie wykazali, a więc nie mogą żądać zwrotu ceny - orzekł Sąd Okręgowy w Łodzi, zmieniając wyrok w całości.

04.10.2022

Reglamentacja działalności windykacyjnej i zawodu windykatora - projekt do konsultacji

Prawo cywilne

Windykatorem będzie mogła być osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo, posiada nieposzlakowaną opinię, posiada wykształcenie średnie i ukończyła prowadzony przez szkołę wyższą kurs specjalistyczny obejmujący zagadnienia z podstaw prawa cywilnego, prawa karnego, postępowania cywilnego i postępowania karnego lub posiada wykształcenie wyższe oraz ukończyła 24 lata - zakłada projekt.

03.10.2022

Prezes UOKiK próbuje zapanować nad reklamą w mediach społecznościowych

Prawo cywilne Nowe technologie

Ogłoszone przez Prezesa UOKiK rekomendacje, mimo braku mocy prawnej, pozwalają w dużym stopniu zrozumieć, jakie działania są oczekiwane w zakresie reklamy w social mediach. To było potrzebne i na pewno przyczyni się do zwiększenia się świadomości prawnej wśród influencerów, z korzyścią dla konsumentów - piszą Daria Golus i Karolina Olszewska z kancelarii Gessel.

01.10.2022

SN wytknął wady skargi nadzwyczajnej Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Prawo cywilne Ubezpieczenia społeczne

Sąd Najwyższy nie dostrzegł podstaw do uwzględnienia zarzucanych naruszeń, które miał popełnić ZUS, tym bardziej że skarżący nie uzasadnił rażącego charakteru naruszenia konkretnych przepisów, ale odnosił go do ogólnych następstw zaskarżonego wyroku. Wobec braku przesłanek szczegółowych, Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oddaliła skargę nadzwyczajną.

30.09.2022