Prawo.pl
Ministerstwo Cyfryzacji kończy prace nad projektem nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa - ustawa nałoży obowiązki na firmy i inne podmioty kluczowe i ważne z punktu widzenia funkcjonowania państwa, w tym zapewnienia kluczowych usług i zachowania ciągłości łańcuchów dostaw. Wdrożenie przepisów wiązać się będzie m.in. z koniecznością wymiany sprzętu i analizy ryzyka, a za naruszenie ustawy grozić będą wysokie kary.
Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Prawo gospodarcze
Szefowie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Aktywów Państwowych, którzy wystartują w wyborach do Parlamentu Europejskiego, przestaną pełnić swoje funkcje. Dymisję złożył już Bartosz Sienkiewicz. Wiceministrowie mają wziąć na czas kampanii wyborczej urlopy.
Robert Horbaczewski
24.04.2024
Administracja publiczna Wybory

Działalność firm odpowiedzialna pod groźbą wysokich kar - PE przyjął przepisy

Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
W środę Parlament Europejski przyjął unijną dyrektywę, która wprowadza nowe zasady należytej staranności dla firm. Chodzi przede wszystkim o to, by biznes redukował negatywny wpływ swojej działalności na środowisko i społeczeństwo. Przepisy zostaną następnie implementowane w państwach członkowskich, ale prawnicy zaznaczają, że firmy mogą mieć powody do obaw - zwłaszcza w kontekście sankcji i konieczności znacznie dokładniejszego sprawdzania swoich kontrahentów.
Inga Stawicka
24.04.2024
Środowisko Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne
Do końca marca 2024 roku wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce złożyło blisko 3 tys. cudzoziemców. Najczęściej wnioskodawcami są obywatele Ukrainy, Białorusi i Rosji. Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał decyzje wobec 2 tys. osób. Najwięcej decyzji negatywnych wydano w stosunku do obywateli Rosji.
Robert Horbaczewski
24.04.2024
Administracja publiczna Ukraina
Pracownicy biurowi oczekują od pracodawców większej elastyczności względem lokalizacji miejsca pracy - ponad połowa chciałaby pracować hybrydowo. Niemal co piąta osoba rozważyłaby zmianę pracy, gdyby w jej firmie zdecydowano się na w pełni stacjonarny model zatrudnienia. 30 proc. ankietowanych byłoby też gotowych zrezygnować z niektórych benefitów, a 21,5 proc. z części wynagrodzenia dla zachowania obecnego trybu pracy - wynika z badań ASM Research i portali pracy rocketjobs.pl oraz justjoin.it.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2024
Prawo pracy Rynek pracy
Przeprowadzone w MZ oraz MF analizy doprowadziły do jednoznacznego wniosku, że wyeliminowanie problemów wymaga wdrożenia zmiany na poziomie ustawowym - przekazała Izabela Leszczyna, minister zdrowia, w odpowiedzi na wystąpienie RPO w tej sprawie. Jednocześnie poinformowała, że prace w parlamencie zaplanowane są na drugi kwartał br., a wejście proponowanych zmian w życie - na 1 stycznia 2025 roku.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2024
Finanse publiczne PIT Ubezpieczenia społeczne
Wysokość wynagrodzenia jest dla pracowników bardzo ważna. Zaskakujący może być więc fakt, że brak widełek płacowych w ogłoszeniu o pracę zwykle nie zniechęca kandydata do aplikowania. Zasada, że o pieniądzach się nie rozmawia, znajduje jednak odbicie nie tylko w procesie rekrutacji, ale także przez cały okres zatrudnienia. Z raportu Aplikuj.pl wynika, że ponad połowa pracowników przyznaje, że w ich miejscu pracy nie ma jawności wynagrodzeń. To już wkrótce ma się zmienić.
Grażyna J. Leśniak
24.04.2024
Prawo pracy Prawo unijne Rynek pracy

Prace rządu to głównie zapowiedzi

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Mamy ogromne zaległości we wdrażaniu unijnego prawa, bo rząd Zjednoczonej Prawicy pozostawił w spadku wiele unijnych dyrektyw, wdrożeniu których nie podołał. Obecny na zapowiedziach głównie poprzestaje. Tak jest w Ministerstwie Zdrowia, które dotąd nie przedstawiło pomysłu na reformę szpitalnictwa. W oświacie dyskusja o likwidacji prac domowych przykryła brak reform, a zmiany w podatkach ma poprzedzić analiza. Długa ma być też droga w odbudowaniu praworządności. Pracodawcy zaś liczą, że będą mieli szansę na merytoryczną dyskusję o ważnych dla rynku pracy projektach.
Grażyna J. Leśniak Katarzyna Nocuń Monika Pogroszewska Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Prawo pracy Zarządzanie oświatą Opieka zdrowotna Prawo unijne
Workation, czyli połączenie pracy z wypoczynkiem, jest znane niemal każdemu pracownikowi. Kto nie marzy, żeby przedłużyć sobie wakacje pod palmami i popracować kilka dni z hotelowego pokoju. Takie połączenie brzmi doskonale, ale workation trzeba wprowadzić w firmie z głową. Inaczej może generować liczne problemy – piszą Agata Jost i Aneta Surmiak-Maik z Deloitte.
Agata Jost Aneta Surmiak-Maik
24.04.2024
PIT Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Kandydat bez kurtki, czyli o naborze na stanowiska urzędnicze w samorządzie

Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Z jednej strony ustawowa zasada otwartości i konkurencyjności naboru na wolne stanowisko urzędnicze, z drugiej strony praktyka, która nie zawsze odzwierciedla te zasady. Czy istnieje możliwość stworzenia jakiegoś realnego mechanizmu, aby wyeliminować bądź ograniczyć sytuacje „fikcyjnych naborów” i wprowadzić środek odwoławczy - zastanawia się dr Jarosław Dolny, radca prawny.
Jarosław Dolny
24.04.2024
Samorząd terytorialny Administracja publiczna Prawo pracy Służba cywilna
Zakaz używania smartfonów i na przerwie, i na lekcji - są szkoły, które już wprowadzają takie zapisy do swoich statutów. Już w zeszłym roku wprowadzenie ogólnego zakazu sugerowała Rada Młodzieży przy MEN, teraz dołącza do niej Instytut Spraw Obywatelskich. Eksperci podkreślają, że coraz więcej dzieci uzależnia się od internetu, a nadużywanie smartfona niszczy ich zdolność koncentracji.
Monika Sewastianowicz
24.04.2024
Szkoła i uczeń Nowe technologie Zarządzanie oświatą
Ministerstwo Finansów chce poprawić ochronę posiadaczy polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przed spekulacyjnymi strategiami inwestycyjnymi. Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia w tej sprawie. Ma ono wejść w życie 30 maja 2024 roku.
Regina Skibińska
23.04.2024
Ubezpieczenia
Parlament Europejski zatwierdził zmainy, które mają zapewnić konsumentom prawo do naprawy produktów i ograniczyć wpływ masowej konsumpcji na środowisko. Jednym z istotnych elementów nowych regulacji ma być tzw. prawo do naprawy, które da konsumentom szersze gwarancje dotyczące naprawiania produktów. Dyrektywa będzie wymagała wdrożenia w państwach członkowskich - nastąpi to w ciągu dwóch lat po oficjalnej publikacji dokumentu.
Inga Stawicka
23.04.2024
Rynek i konsument
We wtorek, 23 kwietnia, Rada Nadzorcza Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Zbigniewa Derdziuka na stanowisko prezesa ZUS. Wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk w tej sprawie wpłynął do Rady w czwartek, 18 kwietnia.
Grażyna J. Leśniak
23.04.2024
Administracja publiczna Ubezpieczenia społeczne
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest zaniepokojony skalą naruszeń ochrony danych osobowych związanych z gubieniem przesyłek nadanych przez administratorów danych. Często w kopertach są ważne dokumenty z szerokim zakresem danych osobowych czy nawet wyniki badań lekarskich. Dlatego prezes UODO zwrócił się do prezesa Poczty Polskiej z prośbą o podjęcie pilnych działań mających na celu wypracowanie rozwiązań w zakresie ograniczenia tego typu zdarzeń i wzmocnienie współpracy z nadawcami takiej korespondencji.
Renata Krupa-Dąbrowska
23.04.2024
RODO
Jeżeli pracownik złoży wniosek o ustalenie dla niego indywidualnego rozkładu czasu pracy, to w oparciu o ten dokument możliwe będzie objęcie go takim rozkładem bez zmiany regulaminu. Konieczne jest jednak odniesienie się do kwestii godzin granicznych, wyznaczających pracę uznawaną za pracę w niedzielę i święta. Jeżeli pracodawca nie zmienił godzin wskazanych w przepisach kodeksu pracy, to ustalenie takiego rozkładu oznaczałoby, że w każdy poniedziałek kalendarzowy pracownik faktycznie wykonywałby pracę przez godzinę w niedzielę.
Marek Rotkiewicz
23.04.2024
Prawo pracy
Apelację w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, wniesioną po 27 września 2023 roku, sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego – podjął uchwałę Sąd Najwyższy. Regulacja z art. 367(1) k.p.c. ma odpowiednie zastosowanie w postępowaniu nieprocesowym. Na tym etapie postępowania sąd ustala, jak jest podstawa dziedziczenia i jakie udziały uzyskują poszczególni spadkobiercy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
23.04.2024
Prawo cywilne Prawnicy
Ulga dla seniora ma na celu aktywizację zawodową osób w wieku emerytalnym. Zasady jej stosowania w trakcie roku przez pracodawcę (zleceniodawcę) są uproszczone – podmiot ten jedynie wykonuje decyzję pracownika (zleceniobiorcy) o stosowaniu zwolnienia. To na podatniku ciąży zaś obowiązek sprawdzenia, czy spełnione są warunki skorzystania z ulgi oraz prawidłowe zastosowanie przepisów w zeznaniu rocznym – pisze Jarosław Sekita, doradca podatkowy.
Jarosław Sekita
23.04.2024
Domowe finanse PIT Doradca podatkowy
Przepisy nie zawierają obecnie maksymalnego terminu, w jakim konsument powinien zgłosić niezgodność towaru z umową, co może wpływać na niepewność sytuacji przedsiębiorców. Wkrótce może się to jednak zmienić, bo potrzebę zmian w tym zakresie dostrzegł resort rozwoju i technologii. W projekcie zaproponowano, by dać konsumentom rok na podjęcie ewentualnych kroków prawnych, podobnie jak w przypadku oświadczeń woli.
Inga Stawicka
22.04.2024
Rynek i konsument Prawo gospodarcze
Europejski Trybunał Praw Człowieka w trzech rozstrzygnięciach z 9 kwietnia uznał, iż prawo do ochrony przed negatywnymi zmianami klimatu wchodzi w zakres ochrony prawa do poszanowania życia prywatnego z art. 8 Konwencji, ale tylko osoby, które wykażą bezpośredni wpływ takich zmian na swoje życie i dobrostan, mogą wnieść skargę o naruszenie tego prawa do Trybunału.
Katarzyna Warecka
22.04.2024
Środowisko Prawo unijne
Protest po wyborach samorządowych, inaczej niż w przypadku parlamentarnych, może wnieść wyborca z danego okręgu. Ma na to 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia przez komisarza wyborczego wyników wyborów na obszarze danego województwa. Wnoszący protest powinien sformułować w nim zarzuty oraz przedstawić lub wskazać dowody, na których je opiera.
Robert Horbaczewski
22.04.2024
Samorząd terytorialny Wybory
W II turze wyborów samorządowych wybrano 748 wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Przekazujemy oficjalne wyniki podane przez Państwową Komisję Wyborczą. W Krakowie wygrał Aleksander Misztalski (PO). W Poznaniu, Wrocławiu i Rzeszowie dotychczasowi prezydenci. Z dawnych miast wojewódzkich nowego prezydenta będą mieć m.in. mieszkańcy Piotrkowa Trybunalskiego, Kalisza, Torunia, Włocławka, Siedlec, Tarnobrzega Zielonej Góry i Zamościa.
Robert Horbaczewski
22.04.2024
Samorząd terytorialny Wybory
Zatrudnienie niani, osobistych asystentów, ogrodników czy gosposi przez osoby fizyczne jest możliwe, ale mocno sformalizowane, a zatrudniający, będący osobą fizyczną, ma takie same obowiązki jak każda firma – musi np. zgłosić zatrudnionego do ZUS i go rozliczać. Na przeszkodzie stoi też system podatkowy, który nie zezwala na wrzucenie w koszty wynagrodzeń takiego zatrudnienia. Zdaniem prawników, państwo powinno ułatwić administracyjną stronę takiego zatrudnienia.
Grażyna J. Leśniak
22.04.2024
Prawo pracy
Wyzwania, przed jakimi staje obecnie świat HR, w tym prawo pracy ogniskują się wokół zagadnień związanych z wchodzeniem na rynek pracy pokolenia Z, nową formułą ubezpieczeń społecznych, rozwoju technologii, które wpływają na sposób realizacji stosunku pracy oraz dostosowywania polskiego prawa do zmian inicjowanych na poziomie UE. I to tym zagadnieniom poświęcone będzie ForumCooperante pt. Horyzonty prawa pracy – pisze dr Izabela Florczak.
Izabela Florczak
22.04.2024
Prawo pracy HR
Opłata za wyżywienie i zakwaterowanie w sanatorium, którą ponoszą pacjenci, powinna wzrosnąć. Tak wynika z przepisów. Podwyżki zależą bowiem od inflacji, a ta przekroczyła próg 5 proc. Branża oczekuje odmrożenia cen, tym bardziej, że byłby to już drugi rok z rzędu, gdy Ministerstwo Zdrowia zatrzymuje waloryzację. Resort zdrowia odpowiada Prawo.pl, że wiążących decyzji w sprawie opłat ponoszonych przez kuracjuszy za pobyt w sanatorium jeszcze nie ma.
Katarzyna Nocuń
22.04.2024
Pacjent Opieka zdrowotna

Zapis na sąd arbitrażowy w sprawie zawisłej przed sądem powszechnym

Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy
Nowością w przepisach kodeksu postępowania cywilnego jest możliwość dokonania zmiany właściwości sądu powszechnego na sąd arbitrażowy, jeżeli obie strony procesu tego chcą. Jest to niewątpliwie bardzo interesująca opcja rozwiązywania sporów, wskazująca na wolę ustawodawcy rozwijania sądownictwa arbitrażowego.
Wojciech Celichowski
22.04.2024
Samorząd terytorialny Wymiar sprawiedliwości Małe i średnie firmy
Wszystkie lokale zostały zamknięte o godz. 21:00, nie obowiązuje cisza wyborcza – powiedział na ostatniej konferencji prasowej, w niedzielę o godz. 22:00 Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. Frekwencja i wyniki mają być znane rano. Nie wykluczył jednak, że mogą zostać ogłoszone wcześniej, bo komisje pracują bardzo sprawnie. PKW podała, że w trakcie wyborów odnotowano łącznie 138 przestępstw i wykroczeń.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2024
Wybory
W Krakowie wybory na prezydenta miasta wygrał Aleksander Miszalski. Zdobył 51,1 proc. głosów w drugiej turze i pokonał Łukasza Gibałę (48,9 proc.). W Rzeszowie urzędujący prezydent Konrad Fijołek, uzyskując 56,1 proc. poparcia, został wybrany ponownie włodarzem stolicy Podkarpacia. We Wrocławiu prezydentem pozostał urzędujący prezydent Jacek Sutryk. W II turze wyborów zdobył 67,8 proc. poparcia, a kandydatka Trzeciej Drogi Izabela Bodnar zdobyła 32,2 proc. W Kielcach Agata Wojda (KO) w II turze wyborów uzyskała 57,8 proc. głosów. Na jej konkurenta Marcina Stępniewskiego (PiS) zagłosowało 42,2 proc. wyborców.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2024
Wybory
Frekwencja w II turze wyborów samorządowych, według stanu na godz. 17:00, wyniosła 33,17 proc. - przekazał na konferencji o godz. 18:30, Sylwester Marciniak, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej. W I turze wyborów, przed dwoma tygodniami, frekwencja wynosiła 39,43 proc. Najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Odrzywół, w województwie mazowieckim, bo 62,51 proc. uprawnionych. Najmniej - w gminie Miastko, w województwie pomorskim (21,82 proc.). W sumie, do tej pory, odnotowano 106 incydentów.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2024
Wybory
Nie są nam potrzebne rozwiązania, które na siłę wtłaczają w młodzież dodatkową wiedzę. Przywracanie WOS-u w pierwszej klasie szkoły ponadpodstawowej wywołałoby chaos - powiedziała w niedzielę minister edukacji Barbara Nowacka, odnosząc się do propozycji Związek Nauczycielstwa Polskiego.
Grażyna J. Leśniak
21.04.2024
Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą