ETS o nieuczciwych klauzulach umownych

Państwo członkowskie może postanowić, że nieuczciwe postanowienie umowne, którego nieważność stwierdzono w wyniku powództwa wytoczonego w interesie publicznym przeciwko przedsiębiorcy przez organ...

29.04.2012