Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił skargę Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 28 marca 2012 r. (KIO 478/12), uwzględniający odwołanie od wyboru przez zamawiającego jako najkorzystniejszej oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, którzy podali omyłkowo nieprawdziwe informacje dotyczące posiadanego doświadczenia.
Sąd stanął na stanowisku, że w przedmiotowej sprawie zamawiający posiadał wiedzę na temat zamówienia, którego dotyczyły błędnie podane przez wykonawcę informacje, gdyż było ono realizowane na jego rzecz. Zatem, ich podanie nie mogło doprowadzić do wprowadzenia w błąd zamawiającego i nie mogło mieć wpływu na prawidłowość ustaleń poczynionych w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W tych okolicznościach, jeżeli ze stanu faktycznego wynikało działanie wykonawców w dobrej wierze, nie można mówić o celowym wprowadzaniu zamawiającego w błąd przez tych wykonawców. Jeżeli zamawiający wiedział, że wykonawcy złożyli nieprawdziwe informacje na skutek popełnienia omyłki – nie miał podstaw prawnych do żądania od nich ewentualnego zastąpienia informacji nieprawdziwej informacją prawdziwą w trybie art. 26 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, gdyż dopuszczalne jest tylko uzupełnianie dokumentów niezłożonych lub dokumentów wadliwych, a nie dokumentów, które zawierają informację nieprawdziwą. Sąd podkreślił też, że na dzień składania ofert wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonawcy, którzy przedstawili ofertę zawierającą nieprawdziwe informacje spełniali wymagane przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, co potwierdzili złożonymi dokumentami.
Na skutek uwzględnienia przez Sąd Okręgowy skargi Prezesa UZP zaistniała możliwość zaoszczędzenia na finansowaniu przez zamawiającego zamówienia znacznych środków finansowych. Różnica cenowa pomiędzy ofertą wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przywróconych do postępowania w następstwie wyroku Sądu a ofertą wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, której wybór wynikał z wyroku Krajowej Izby Odwoławczej wyniosła 62.007.186,00 zł netto.
 (IV Ca 683/12).

Opracowanie: Anna Stańczuk, RPE WKP

Źródło: www.uzp.gov.pl,