Treść oferty nie powinna budzić wątpliwości

Zamówienia publiczne

Zamawiający nie może domyślać się niewyrażonej wprost treści oferty. Wykonawca musi sobie zdawać sprawę, że braki w opisie przygotowanym przez niego pociągają za sobą ryzyko negatywnej oceny oferty -...

28.07.2014

Odrzucenie oferty wykluczonego wykonawcy

Zamówienia publiczne

Krajowa Izba Odwoławcza przypomniała, że zastosowanie art. 89 ust. 1 pkt 5 p.z.p. jest dopuszczalne wyłącznie w tych przypadkach, w których etap oceny wykonawców i etap oceny ofert przebiega w...

26.07.2014