W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka zajmująca się obrotem pojazdami samochodowymi. W posiadanej flocie samochodowej są: samochody demonstracyjne, samochody do wynajmu, samochody oddziałowe oraz samochody służbowe. W przypadku samochodów, które przeznaczone są wyłącznie do wykorzystania w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółka składa właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego informację o pojazdach samochodowych na formularzu VAT-26 (dodatkowo spełnione są także inne ustawowe wymogi, takie jak prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów, czy ustalenie zasad ich wykorzystywania, co nie będzie jednak przedmiotem zapytania). Duża część samochodów wykorzystywanych wyłącznie w celu prowadzenia działalności gospodarczej, dla których złożono informacje VAT-26 podlega sprzedaży, która nie jest wcześniej planowana. W spółce powstały wątpliwości, czy jest ona zobowiązana do składania aktualizacji informacji VAT-26 w przypadku dokonania dostawy towaru (samochodu), a zatem całkowitego zaprzestania jego wykorzystywania.

Sama spółka uważa, że nie jest zobowiązana do dokonywania takiej aktualizacji, gdyż nie następuje tu zmiana sposobu wykorzystywania samochodu, a tylko w takim przypadku złożenie aktualizacji informacji VAT-26 jest konieczne.

Zdaniem spółki, obowiązek aktualizacyjny mają Ci, którzy decydują się na zmianę przeznaczenia pojazdu z czysto gospodarczego na tak zwany mieszany, uprawniający do odliczenia jedynie połowy kwoty podatku. Tu nie dochodzi do zmiany sposobu wykorzystania pojazdu, gdyż dany samochód całkowicie i permanentnie zostaje wyłączony z działalności gospodarczej spółki.

Zmiana przeznaczenia wiąże się z korektą odliczenia VAT, a ponadto ze zmianą zasad odliczania podatku naliczonego w przypadku bieżących wydatków eksploatacyjnych dokonywanych po zmianie przeznaczenia.

Stąd też istnieje konieczność uzyskania przez organy podatkowe natychmiastowej wiedzy o zmianie sposobu wykorzystania pojazdu przez podatnika. Podniesiono, że z inną sytuacją mamy jednak do czynienia w przypadku sprzedaży pojazdu, gdyż nie tyle następuje tu zmiana, co całkowite zaprzestanie wykorzystywania pojazdu z racji zmiany właściciela.

Fiskus się nie zgodził. Uznał, że przepisy ustawy o VAT nie precyzują co należy rozumieć przez zmianę wykorzystywania pojazdu samochodowego. W ocenie organu termin ten należy interpretować szeroko, tzn. aktualizację informacji składa się w przypadku zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego z wykorzystywania wyłącznie do działalności gospodarczej na wykorzystywane do celów mieszanych lub w ogóle nie służących prowadzeniu działalności gospodarczej. A skoro samochody w wyniku sprzedaży nie są wykorzystywane przez spółkę w prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, to w wyniku tych zdarzeń następuje obowiązek złożenia aktualizacji informacji VAT-26, ponieważ z tym dniem następuje zmiana wykorzystywania pojazdu samochodowego.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie. Sąd zgodził się z fiskusem. WSA podkreślił, że pełne odliczenie przysługuje m.in. w odniesieniu do wydatków związanych z pojazdami wykorzystywanymi przez podatnika wyłącznie do działalności gospodarczej. W przypadku sprzedaży pojazdu dochodzi więc do sytuacji, w której przestaje być on wykorzystywany do celów działalności gospodarczej i od tego momentu ustaje prawo podatnika do odliczenia podatku VAT, o czym stosowny organ musi zostać powiadomiony. Jeśli mówi się bowiem o celach innych niż działalność gospodarcza, to również o całkowitym zaprzestaniu wykorzystywania pojazdu wyłącznie do celów działalności gospodarczej. Wówczas bowiem pojazd nie będzie już służył celom działalności gospodarczej.

Wyrok WSA w Krakowie z 9 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Kr 890/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Dowiedz się więcej z książki
Samochody a VAT i podatki dochodowe
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł