Opublikowany dziś (7 września) w unijnym dzienniku urzędowym wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został skierowany w ramach sądowego sporu między ministrem Finansów a p. Janem Mateusiakiem. NSA w postanowieniu w sprawie I FSK 255/14 zwrócił się do ETS o dokonanie wykładni art. 18 lit. c) dyrektywy 2006/112 w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy, zgodnie z którym państwa członkowskie mogą uznać za odpłatną dostawę towarów zatrzymanie towarów przez podatnika lub jego następców prawnych, w przypadku gdy zaprzestaje on prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej opodatkowaniu, jeżeli VAT od takich towarów podlegał w całości lub w części odliczeniu w momencie ich nabycia lub wykorzystania przez podatnika do celów działalności jego przedsiębiorstwa.

Polski sąd zapytał, czy przywołany przepis, którego realizację na gruncie ustawy o VAT stanowi art. 14, należy interpretować w ten sposób, że po upływie okresu korekty, o której stanowi art. 187 dyrektywy, środki trwałe podatnika, z tytułu nabycia których odliczył VAT, w momencie zaprzestania przez niego działalności nie powinny podlegać opodatkowaniu i być ujmowane w spisie likwidacyjnym, skoro minął normatywnie określony czas korekty podatku naliczonego z tytułu ich nabycia, wynikający z założonego czasu zużycia tych środków w działalności gospodarczej podatnika, czy też niezależnie od okresu korekty środki trwałe w momencie zaprzestania działalności gospodarczej podatnika podlegają opodatkowaniu.

ETS nadał sprawie sygnaturę C-229/15 i postanowił o opublikowaniu wniosku prejudycjalnego w unijnym dzienniku urzędowym. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 15 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania przed ETS (wniosek prejudycjalny w sprawie został zarejestrowany 19 maja br.), tyle bowiem trwa średnia oczekiwania na wyrok ETS dotyczący odesłania prejudycjalnego.

Zobacz też: SN pyta ETS o dostosowywanie stawek rozliczeniowych w telefonii komórkowej >>

Informacja pochodzi z programu Lex Prawo Europejskie

Dowiedz się więcej z książki
Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z zakresu VAT. Komantarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł