Opublikowany 7 września w unijnym dzienniku urzędowym wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym został skierowany w ramach sądowego sporu między Prezesem Urzędu Komunikacji Elektronicznej przeciwko firmie Polkomtel sp. z o.o. Polski sąd zwrócił się do ETS z zapytaniem, czy art. 4 ust. 1 zd. 1 i 3 dyrektywy 2002/21 w sprawie wspólnych ram regulacyjnych sieci i usług łączności elektronicznej należy interpretować w ten sposób, że w przypadku zaskarżenia przez przedsiębiorstwo udostępniające sieć decyzji krajowego organu regulacyjnego określającej stawki za zakańczanie połączeń w sieci tego przedsiębiorstwa (decyzja MTR), a następnie zaskarżenia przez to przedsiębiorstwo kolejnej decyzji krajowego organu regulacyjnego zmieniającej umowę łączącą adresata decyzji MTR z innym przedsiębiorstwem w ten sposób, by stawki uiszczane przez to inne przedsiębiorstwo z tytułu zakańczania połączeń w sieci adresata decyzji MTR odpowiadały stawkom określonym w decyzji MTR (decyzja wykonawcza), sąd krajowy stwierdziwszy, że decyzja MTR została uchylona, nie może uchylić decyzji wykonawczej z uwagi na treść art. 4 ust. 1 zd. 4 dyrektywy 2002/21 oraz wynikające z zasady uzasadnionych prawnie oczekiwań lub zasady pewności prawa interesy przedsiębiorstwa będącego beneficjentem decyzji wykonawczej, czy też art. 4 ust. 1 zd. 1 i 3 dyrektywy 2002/21 w związku z art. 47 Karty Praw Podstawowych należy interpretować w ten sposób, że sąd krajowy może uchylić decyzję wykonawczą krajowego organu regulacyjnego i w konsekwencji znieść przewidziane w niej obowiązki za okres poprzedzający orzeczenie jeżeli uzna, że jest to konieczne do udzielenia skutecznej ochrony praw przedsiębiorstwu wnoszącemu odwołanie od decyzji krajowego organu regulacyjnego egzekwującej obowiązki przewidziane w uchylonej następnie decyzji MTR.

Jak podkreślił Sąd Najwyższy, w przedmiotowej sprawie chodzi o odpowiedź na pytanie, jak prawo do skutecznego środka prawnego w rozumieniu przepisów dyrektywy 2002/21 w związku z art. 47 KPP powinno zostać ukształtowane w praktyce sądowego stosowania prawa z uwagi na interesy innych uczestników postępowania przed krajowym organem regulacyjnym (KOR) i sądowego postępowania odwoławczego od decyzji KOR.

ETS nadał sprawie sygnaturę C-231/15 i postanowił o opublikowaniu wniosku prejudycjalnego w unijnym dzienniku urzędowym. Rozstrzygnięcie powinno nastąpić w ciągu maksymalnie 15 miesięcy od daty rozpoczęcia postępowania przed ETS (wniosek prejudycjalny w sprawie został zarejestrowany 21 maja br.), tyle bowiem trwa średnia oczekiwania na wyrok ETS dotyczący odesłania prejudycjalnego. 

Czytaj także:  NSA pyta ETS o VAT od środków trwałych po upływie okresu korekty>>>