Sprawa dotyczyła mężczyzny, któremu organy odmówiły prawa do dodatku mieszkaniowego, wskazując, że w chwili wystąpienia o świadczenie nie był już najemcą lokalu. Fakt ten ustaliły na podstawie adnotacji zarządcy lokalu o wypowiedzeniu mężczyźnie umowy najmu lokalu.


Mężczyzna w odwołaniu tłumaczył, że wypowiedzenie umowy najmu nastąpiło bezpodstawnie.

WSA rozpatrując sprawę, zwrócił uwagę, że, nawet jednoznaczne ustalenie, iż mężczyzna utracił tytuł prawny do lokalu, nie wyklucza samo w sobie możliwości przyznania mu dodatku mieszkaniowego.

Dodatek mieszkaniowy może przysługiwać bowiem na podstawie różnych tytułów. Prawdą jest, że ustawa w pierwszej kolejności wskazuje, że dodatek przysługuje najemcom lokali mieszkalnych. Jednak beneficjentem świadczenia mogą być obok tego rodzaju świadczeniobiorców, także osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego – podkreślił sąd.


Na podstawie:
Wyrok WSA w Gdańsku z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt III SA/Gd 251/15, nieprawomocny