Europejski Trybunał Praw Człowieka też kwestionuje status Izby Dyscyplinarnej SN

Wymiar sprawiedliwości

Europejski Trybunał Praw Człowieka w wydanym w czwartek wyroku stwierdził "poważne nieprawidłowości w powoływaniu sędziów do nowo utworzonej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego po reformie legislacyjnej". Skargę do Trybunału wniosła adwokat, która została zawieszona w czynnościach przez nowo utworzoną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Eksperci spodziewają się teraz lawiny podobnych spraw.

22.07.2021

Komisja Europejska przedstawiła projekt pakietu legislacyjnego w zakresie AML

CIT Compliance Prawo unijne

Komisja Europejska przedstawiła pakiet aktów prawnych z obszaru przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Zmiany mają na celu wzmocnienie unijnych regulacji. Propozycja KE przewiduje również stworzenie nowego organu na szczeblu unijnym, którego zadaniem będzie walka z praniem pieniędzy – piszą eksperci KPMG w Polsce.

22.07.2021

Dzięki automatyzacji wniosków w programie „Dobry start” ZUS zaoszczędzi setki milionów złotych

Pomoc społeczna Domowe finanse

Około 30 mln zł przelał Zakład Ubezpieczeń Społecznych rodzicom i opiekunom w ramach programu „Dobry Start”. Środki te obejmują około 100 tys. dzieci – poinformował w czwartek ZUS. Jak twierdzi, przejęcie przez Zakład obsługi tego programu to ogromne oszczędności dla państwa. Dzięki temu w najbliższych latach uda się zaoszczędzić setki milionów złotych.

22.07.2021

Czarnek: Wara od naszych dzieci, jeśli chodzi o ideologie lewackie

Zarządzanie oświatą

Organy państwa mają stać na straży normalności w szkołach i braku możliwości demoralizacji dzieci - w ten sposób minister Przemysław Czarnek uzasadnia projekt wzmacniający uprawnienia kuratora oświaty. Kurator zajmie się m.in. sprawdzaniem, jakie treści będą nauczane w danej szkole.

22.07.2021

Senat proponuje zwolnienie z kosztów sądowych w e-postępowaniu

Wymiar sprawiedliwości

Zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym i w zasadzie przejęcie wydatków związanych z tym postępowaniem przez Skarb Państwa - nad tym senackim projektem debatował Sejm. Rozwiązanie, z uwagi na swój automatyzm, nie będzie dodatkowo angażowało wymiaru sprawiedliwości w ocenę, czy sytuacja majątkowa strony pozwala na zwolnienie od tych kosztów.

22.07.2021

Renta dla bliskich ofiar wypadku nie uwalnia ubezpieczyciela od odszkodowania

Wymiar sprawiedliwości Emerytury i renty Opieka zdrowotna

Po wypadkach komunikacyjnych ubezpieczyciel, w którym polisę OC miał sprawca, ma obowiązek pełnej naprawy szkody. Jeśli wypadek został wyrządzony pod wpływem alkoholu, zażąda od sprawcy zwrotu wypłaconego odszkodowania. A o możliwości uwzględniania przy jego ustalaniu świadczeń z renty specjalnej, będą decydowały przesłanki i cel przyznania takiej renty.

22.07.2021

Szykują się duże zmiany w ustawach o rynku finansowym

Rynek Finanse

Uporządkowanie i usprawnienie funkcjonowania instytucji rynku finansowego, m.in. w zakresie eliminacji barier dostępu i usprawnienia nadzoru, to cel obszernego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, skierowanego do konsultacji przez Ministerstwo Finansów.

22.07.2021

Rząd nie da tyle pracownikom, ile już za rok da Unia

Prawo pracy Prawo unijne

Od sierpnia przyszłego roku rodzice dzieci do 8 roku życia będą mogli korzystać z urlopów rodzicielskich. Będzie dwumiesięczny, płatny urlop dla drugiego rodzica, dodatkowe, płatne 5 dni roboczych urlopu opiekuńczego z tytułu osobistej opieki nad członkiem rodziny oraz czas wolny od pracy z powodu działania siły wyższej. Polska musi wprowadzić takie rozwiązania, implementując dwie unijne dyrektywy.

22.07.2021

O odliczeniu VAT decyduje miejsce parkowania samochodu

VAT Rachunkowość Doradca podatkowy

Najnowsza interpretacja podatkowa potwierdza, że pracodawca może odliczyć cały VAT od służbowych samochodów i paliwa, jeśli pracownicy parkują je pod firmą. Parkowanie pod domem pracownika daje możliwość jazd prywatnych, co blokuje prawo do pełnego odliczenia. Postanowienia firmowego regulaminu nie mają żadnego znaczenia, a problem z firmowymi samochodami cały czas istnieje.

22.07.2021

Nie trzeba wysłuchać kandydata na dyrektora, by na niego zagłosować

Zarządzanie oświatą

Kuratoryjni urzędnicy będą mieli decydujący wpływ na wybór dyrektora szkoły - będą mieli aż pięć głosów w komisji konkursowej. Nowela prawa oświatowego, której projekt już przekazano do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych, wprowadzi również zmiany w zakresie powierzania stanowiska dyrektora szkoły.

22.07.2021

W mieście trudno odtwarzać las - rząd dostrzega absurd

Środowisko Administracja publiczna

Rząd chce zmodyfikować kontrowersyjny przepis ustawy o lasach, dający Lasom Państwowym prawo pierwokupu małych gruntów leśnych. Proponuje wyłączyć z prawa pierwokupu działki leśne do 1 hektara, położone w granicach miast. A także nieruchomości, co do których z ewidencji gruntów i budynków wynika, że mają przeznaczenie budowlane.

22.07.2021

Senat: Marcin Wiącek może zostać nowym rzecznikiem praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości

Senat zgodził się w środę na powołanie wybranego 8 lipca br. przez Sejm prof. Marcina Wiącka na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do objęcia urzędu konieczne jest jeszcze złożenie ślubowania. Od 16 lipca nikt nie sprawuje tego urzędu, ponieważ po wejściu w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 15 kwietnia br. dotychczasowy rzecznik Adam Bodnar zakończył swoją misję.

21.07.2021

Nierówne traktowanie kobiet w ciąży w wojsku - MON zapowiada zmianę prawa

Prawo pracy BHP

Żołnierka Wojsk Obrony Terytorialnej, kancelistka, po zajściu w ciążę została zawieszona w służbie na czas ciąży i na sześć miesięcy po porodzie. Przepisy przewidują to niezależnie od stanu zdrowia ciężarnej i specyfiki jej stanowiska, podczas gdy kobiety w ciąży pełniące służbę wojskową innego rodzaju niż w WOT - dopiero w zależności od ich sytuacji są uznawane za czasowo niezdolne do czynnej służby.

21.07.2021

MEiN przedłuża czas na składanie wniosków o dodatkowe zajęcia

Zarządzanie oświatą

Minister edukacji i nauki podpisał nowelę rozporządzenia dotyczącą zajęć wyrównawczych dla uczniów po pandemii. Szkoły, które nie złożyły jeszcze wniosków, mogą to zrobić do końca lipca. W rozporządzeniu planuje się też zwiększenie liczby godzin z 10 do 15. Ponadto podwojono limit tygodniowej liczby godzin zajęć wspomagających.

21.07.2021

Szef MEiN swobodnie zdecyduje o finansowaniu swoich programów - przepisy wchodzą w życie

Finanse publiczne Zarządzanie oświatą

Od 22 lipca obowiązują przepisy ustawy o systemie oświaty i o finansowaniu zadań oświatowych, zgodnie z którą minister edukacji i nauki będzie miał prawo ustanawiać programy i przedsięwzięcia finansowane ze środków na oświatę i wychowanie. Budzi spore kontrowersje, bo minister zyskuje w tej materii pełną swobodę.

21.07.2021

ZUS: Na zwolnieniu lekarskim należy podać adres pobytu na L-4

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczony ma obowiązek podać lekarzowi wystawiającemu zwolnienie lekarskie adres pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy, jeżeli adres udostępniony na profilu informacyjnym lekarza lub znajdujący się w dokumentacji medycznej ubezpieczonego różni się od adresu pobytu w okresie czasowej niezdolności do pracy – przypomina ZUS.

21.07.2021

Lewiatan: Strategia demograficzna 2040 mało konkretna

Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Polityka demograficzna w głównej mierze oparta na tradycyjnym modelu rodziny, małżeństwa czy wydłużonej przerwie od aktywności zawodowej w związku z opieką nad dziećmi, nie uwzględnia obecnych uwarunkowań społecznych – uważa Konfederacja Lewiatan. Bo, jak twierdzi, znaczący wzrost liczby urodzeń i osób w wieku produkcyjnym jest niemożliwy bez polityki migracyjnej

21.07.2021

RPO: Wypowiedzi o ugruntowywaniu cnót niewieścich wbrew Konstytucji

Zarządzanie oświatą

Wypowiedzi doradcy ministra edukacji i nauki utrwalają stereotypy płci oraz ingerują w konstytucyjne prawa i wolności, zwłaszcza prawo do równego traktowania - twierdzi rzecznik praw obywatelskich. Promowanie jednego modelu rodziny i ról pełnionych przez kobiety i mężczyzn może też godzić w konstytucyjne prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

21.07.2021

Dentons doradcą przy finansowaniu rozbudowy największej farmy wiatrowej w Polsce

Prawnicy Prawo gospodarcze

Zespoły Bankowości i Finansów oraz Energetyki i Zasobów Naturalnych kancelarii Dentons doradzały instytucjom finansującym, w tym Europejskiemu Bankowi Odbudowy i Rozwoju, DNB Bank Polska, mBank, Bankowi Pekao oraz PZU, w związku z finansowaniem udzielonym spółce celowej Potęgowo Mashav na rozbudowę farmy wiatrowej Potęgowo.

21.07.2021