Prawo opcji nie może zmniejszyć zakresu zamówienia

Zamówienia publiczne

Czy zamawiający może w ramach opcji przewidzieć ograniczenie (pomniejszenie) zakresu udzielanego zamówienia zastrzegając jednocześnie, jaki będzie gwarantowany zakres zamówienia? - pyta użytkownik...

30.03.2016

Zniszczenie próbek wymaga sporządzenia protokołu

Zamówienia publiczne

Zamawiający w przetargu wymagał by wykonawca załączył próbki oferowanego produktu. Co należy zrobić z próbkami po 4 latach od momentu zakończenia postępowania? Czy można je zniszczyć? - pyta...

27.03.2016

Gmina nie może zawrzeć umowy ze swoim sołectwem

Samorząd terytorialny

Przy braku przymiotu osobowości prawnej jednostka pomocnicza gminy nie może zawrzeć z gminą umowy najmu lokalu czy użyczenia, bowiem należałoby zakwalifikować te czynności jako czynności dokonywane z...

23.03.2016

W szkole mogą być tworzone oddziały przedszkolne

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw odsunęły w czasie przekształcenie się funkcjonujących w szkołach podstawowych oddziałów przedszkolnych w przedszkola.

22.03.2016