Podmiotowość prawną ma gmina, a nie urząd gminy

Samorząd terytorialny

Jeżeli gminę uznano za stronę dopiero w toku toczącego się postępowania, należy wystosować pismo informujące o tej okoliczności.Pisma procesowe należy kierować do urzędu miasta będącego aparatem...

22.04.2016

Wójt może zasiadać w komisji rekrutacyjnej urzędu gminy

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie określają składu komisji rekrutacyjnej zajmującej się naborem na stanowiska urzędnicze, pozostawiając tą sprawę do uregulowania poszczególnym...

21.04.2016

Dowody muszą potwierdzać należyte wykonanie usług

Zamówienia publiczne

Wykonawca do wykazu usług, w celu potwierdzenia należytego wykonania usługi w nim wskazanej, załączył protokół odbioru, w którym jednak nie ma zapisu dot. należytego wykonania usługi. Co powinien...

21.04.2016

Pracodawcą pracowników samorządowych jest urząd

Samorząd terytorialny

Pracownicy samorządowi są pracownikami urzędu i to ten właśnie urząd jest wobec nich pracodawcą. W omawianym zagadnieniu pracodawcą nie jest starosta, lecz starostwo powiatowe.

19.04.2016

Pracownik powołany może zostać odwołany w każdym czasie

Samorząd terytorialny

Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Jeżeli odwołanie nastąpiło w...

12.04.2016