Dyrektora powiatowego urzędu pracy zatrudnia starosta

Samorząd terytorialny

Zgodnie ustawą, starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3 letni staż pracy w publicznych...

29.04.2016

Organ nadzoru może orzec o nieważności planu miejscowego

Samorząd terytorialny

O nieważności planu miejscowego orzec może jedynie organ nadzorczy, w tym przypadku wojewoda albo sąd administracyjny. Rada gminy może co najwyżej uchylić albo zmienić obowiązujący plan, ale nie może...

27.04.2016

Zamawiający może udostępnić kosztorys ofertowy wykonawcom

Zamówienia publiczne

W przetargu zamawiający żądał złożenia kosztorysu ofertowego. Po otwarciu ofert, wykonawca poprosił zamawiającego o skan kosztorysów pozostałych oferentów. Czy zamawiający może przesłać skany...

27.04.2016

Gmina może przekazać OSP sprzęt w drodze darowizny

Samorząd terytorialny

Koszty wyposażenia, utrzymania i zapewnienia gotowości bojowej OSP ponosi gmina. Przepisy obowiązującego prawa nie określają tytułu prawnego OSP w zakresie wykorzystywanego sprzętu i wyposażenia. W...

26.04.2016

Podmiotowość prawną ma gmina, a nie urząd gminy

Samorząd terytorialny

Jeżeli gminę uznano za stronę dopiero w toku toczącego się postępowania, należy wystosować pismo informujące o tej okoliczności.Pisma procesowe należy kierować do urzędu miasta będącego aparatem...

22.04.2016

Wójt może zasiadać w komisji rekrutacyjnej urzędu gminy

Samorząd terytorialny

Przepisy ustawy o pracownikach samorządowych nie określają składu komisji rekrutacyjnej zajmującej się naborem na stanowiska urzędnicze, pozostawiając tą sprawę do uregulowania poszczególnym...

21.04.2016
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski