Pytanie:
Jak postąpić w sytuacji, gdy do starosty wpłynął wniosek osoby, która ma działkę rolną, do której przypisana jest część rowu. Rów ten przypisany jest do działek położonych po jednej stronie. Po drugiej stronie rowu właściciele nie mają go przypisanego. Na omawianym terenie nie istnieją spółki wodne. Rów na całej długości jest zarośnięty. Rów ten nie jest w zasobie zarządu melioracji.

Czy starosta powinien wydać decyzję o przeprowadzeniu jego konserwacji? Jeśli tak, to czy tylko tym osobom, do których działek rów jest przypisany, czy tym po drugiej stronie też? I czy w ogóle starosta powinien nałożyć obowiązek konserwacji i utrzymywania tego rowu?

Odpowiedź:
Stosownie do art. 77 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469) – dalej pr. wod., jeżeli urządzenia melioracji wodnych szczegółowych nie są objęte działalnością spółki wodnej, to ich utrzymywanie należy do zainteresowanych właścicieli gruntów, zatem nie tylko do tych, na których terenie przedmiotowy rów przebiega, ale do wszystkich, którzy odnoszą z niego korzyści (których tereny są odwadniane).

Obowiązek utrzymania powinien być zatem nałożony na wszystkich, również na tych, których działki przylegają do drugiej strony rowu, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści (np. do powierzchni odwadnianego terenu).

Wypada jednakże zwrócić uwagę, że art. 77 pr. wod. odnosi się do rowów, które są urządzeniami melioracji wodnych, a zatem powinny być wykazane w ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa. W stosunku do innych rowów lub cieków naturalnych art. 77 ust. 2 pr. wod. nie daje staroście uprawnienia do wydania decyzji nakazującej wykonanie robót konserwacyjnych.

Prawo Ochrony Środowiska
Artykuł pochodzi z programu Prawo Ochrony Środowiska
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami