Pytanie:
Czy z budżetu gminy można finansować koszty funkcjonowania orkiestry dętej ochotniczej straży pożarnej?

Odpowiedź:
Gmina może sfinansować lub dofinansować działalność orkiestry dętej przy OSP w formie dotacji celowej udzielanej dla jednostki OSP na działalność kulturalną na podstawie art. 221 ustawy o finansach publicznych oraz w trybie z art. 13-19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uzasadnienie:

Podstawowe relacje między gminą i działającą na jej terenie Ochotniczą Strażą Pożarną kształtowane są przepisami art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Gmina w ten sposób ponosi koszty zapewnienia gotowości bojowej OSP.

Każda lokalna jednostka OSP jest stowarzyszeniem, które może zajmować się również inną działalnością niż działaniami z zakresu ochrony pożarowej i przeciwdziałania zagrożeniom. Mogą to być dodatkowe cele statutowe jak np. zadania z zakresu kultury oraz kultury fizycznej.

Zadania OSP z zakresu kultury w opisanej sytuacji są realizowane poprzez orkiestrę dętą. Są to zadania zbieżne z zadaniami publicznymi gminy w zakresie kultury. Zgodnie z art. 221 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych gmina może zlecić swoje zadania celu publicznego na rzecz podmiotu spoza sektora finansów publicznych, niedziałającego w celu osiągania zysku.

Przekazywana dotacja celowa służy sfinansowaniu lub dofinansowaniu takiego zadania. Opisane w pytaniu zadania wykonywane przez orkiestrę dętą przy OSP są właśnie tego rodzaju zadaniami. Zlecenie zadania, tutaj z zakresu kultury, dokonuje się w trybie przepisów art. 13-19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - dalej: u.d.p.p.i w.

Wybór projektu OSP w zakresie zadania kulturalnego wykonywanego przez kapelę dętą może się dokonać bądź to w ramach konkursu ofert, bądź bez przeprowadzenia konkursu ofert na zasadach z art. 19a u.d.p.p.i w. Ostatnio wymieniony tryb bezkonkursowego wyboru oferty dotyczy zadań na kwotę nie większa niż 10 tys. zł oraz z okresem realizacji, nie dłuższym niż 90 dni. Jednostka OSP może w skali roku otrzymać w ten sposób dotacje celowe od gminy na kwotę nie wyższą niż 20 tys. zł.

Opisane w pytaniu wydatki budżetu gminy na rzecz OSP nie będą dotyczyły zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, ale zadań gminy z zakresu zapewnienia mieszkańcom dostępu do kultury.
AUTOR: Wojciech Lachiewicz

Vademecum Głównego Księgowego
Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami