Wskazane błędy polegające na wpisaniu tego samego numeru załącznika, czy nie oznaczeniu, że jest to załącznik, nie wymagają dokonania poprawienia, nie wpływają na ważność oferty. Zamawiający nie ma w tym przypadku obowiązku podejmowania jakichkolwiek działań w tym zakresie.

Zamawiający może poprawić złą datę w formularzu oferty >>>

Odrzucenie oferty na podstawie przepisu art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., może nastąpić w przypadku niezgodności treści oferty z treścią SIWZ w zakresie merytorycznym, co oznacza m.in. niezgodność w zakresie przedmiotu zamówienia, sposobu realizacji zamówienia itp. Nie ulega wątpliwości, że nieodpowiedniość treści oferty może dotyczyć tylko wymagań merytorycznych określonych w SIWZ. Pomyłki za to w ofercie wykonawcy, które nie dotyczą merytorycznej treści, nie mogą być podstawą do odrzucenia oferty.

Oczywiście bez dokładnego obejrzenia dokumentów trudno jednoznacznie ocenić ww. sytuację. Jednak jak wynika z pytania stwierdzone pomyłki są nieistotne dla oceny oferty. Nie kwalifikują się również do omyłek, które zamawiający musi poprawić. P.z.p zezwala zamawiającemu na poprawienie w ofercie następujących omyłek: 1) oczywistych pisarskich, 2) oczywistych rachunkowych, 3) innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty (art. 87 ust. 2 p.z.p.).

Przez oczywistą omyłkę pisarską należy rozumieć widocznie mylną pisownię wyrazu, ewidentny błąd gramatyczny, niezamierzone opuszczenie wyrazu lub jego części. Oczywistą omyłką rachunkową będzie natomiast omyłka w przeprowadzeniu rachunków na liczbach przy obliczaniu ceny (omyłka w przeprowadzeniu działać matematycznych).

Kserowanie ofert jest możliwe tylko za zgodą zamawiającego >>>

Warunkiem poprawienia tych omyłek jest ich bezsporność i oczywistość. W przypadku omyłek rachunkowych konieczne jest stwierdzenie faktu, że rzeczywiście zaistniały przy obliczaniu ceny oferty. Poprawianie innych omyłek polegających na niezgodności oferty ze SIWZ ma na celu dokonanie zmian w ofercie, jeżeli z okoliczności wynika zamiar złożenia przez wykonawcę oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego oraz poprawienie omyłki nie ingeruje w sposób istotny w treść oferty.

W opisanym przypadku nie mamy do czynienia z omyłką pisarską, rachunkową, czy inną. Stąd z uwagi, iż nie wpływają na ważność oferty, ani nie są omyłkami, które zamawiający musi poprawić na podstawie ww. przepisu p.z.p., zamawiający nie powinien w tym przypadku podejmować jakichkolwiek działań w tym zakresie.