Stowarzyszenie - Samodzielne Koło Terenowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego prowadzi szkołę podstawową i gimnazjum. Jest jednocześnie organizacją pożytku publicznego. Korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, gdyż cały dochód przeznacza na działalność statutową- oświatową. Stowarzyszenie planuje dwudniowy wyjazd nauczycieli na którym odbędzie się rada pedagogiczna.  

Odpowiedź:
Jeśli statut stowarzyszenia przewiduje możliwość realizowania celów statutowych m.in. poprzez organizowanie takich wyjazdów lub innych przedsięwzięć, które można zaliczyć do wspomnianych w pytaniu wyjazdów, wówczas mamy do czynienia z wydatkiem statutowym objętym zwolnieniem przedmiotowym. W razie braku w statucie takiej możliwości, moim zdaniem wydatek ten stanowi koszt uzyskania przychodu, jeśli faktycznie został poniesiony w celu uzyskania przychodu.

Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest m.in. działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna – w części przeznaczonej na te cele.
Mając na uwadze to, że mamy do czynienia z podatnikiem, którego dochody korzystają z tego zwolnienia, kwestię kosztów należy rozpatrywać w sposób szczególny.

I tak, w przypadku, gdy stowarzyszenie uzyskuje dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonej działalności statutowej, wszelkie wydatki w pierwszej kolejności powinny być analizowane pod kątem możliwości zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów. A zatem, w sytuacji, gdy:

1) wydatek został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów, to stanowi on koszt uzyskania przychodów,
2) wydatek wiąże się z realizacją celów statutowych, to wydatek ten nie stanowi kosztu uzyskania przychodów, ale równowartość dochodu odpowiadająca temu wydatkowi będzie wolna od podatku dochodowego.
(patrz m.in. interpretacja indywidualna wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 14 stycznia 2014 r., ILPB3/423-498/13-2/EK).

W tym przypadku wydatek będzie można uznać za statutowy (objęty zwolnieniem), jeśli statut stowarzyszenia przewiduje możliwość realizowania celów statutowych w sposób opisany w pytaniu. Jeśli statut nie przewiduje takiej możliwości, wówczas wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów pod warunkiem, że został poniesiony w celu uzyskania przychodów stowarzyszenia. W razie niespełniania żadnego z tych dwóch warunków, równowartość poniesionego wydatku stanowi dochód do opodatkowania.

Poza tym, zwolnieniem objęto również dochody organizacji pożytku publicznego w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej (art. 17 ust. 1 pkt 6c u.p.d.o.p.). 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów